Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

3 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 64789

Warunki pracy

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy w tym dyżury także w soboty, niedziele i święta, wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych delegacji krajowych i zagranicznych. Wysiłek fizyczny związany między innymi z obsługą logistyczną uroczystości związanych z dostarczaniem wieńców, flag, upominków we wskazane miejsca.

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Realizowanie zadań związanych z organizacją świąt i uroczystości państwowych, rocznic, wydarzeń historycznych i innych wydarzeń o uroczystym, patriotycznym, a także wojskowym charakterze z udziałem Wojewody i Wicewojewodów, przygotowywanie materiałów związanych z wizytami delegacji oficjalnych, współkoordynowanie zadań Wydziałów w dziedzinie kontaktów międzynarodowych
 • Zbieranie i opracowywanie materiałów do wystąpień okolicznościowych i referatów Wojewody Małopolskiego i Wicewojewodów, w tym przygotowywanie listów okolicznościowych, tez wystąpień oraz odpowiedzi na zaproszenia i materiałów związanych z udziałem w uroczystościach z okazji świąt państwowych, rocznic oraz wizyt delegacji oficjalnych
 • Organizowanie i realizowanie konferencji, zjazdów i spotkań organizowanych przez Wojewodę i Wicewojewodów oraz przez Biuro Wojewody, w tym przygotowywanie materiałów, obsługa merytoryczna i organizacyjna poszczególnych inicjatyw, a także przygotowywanie rekomendacji dotyczących uroczystości odbywających się na terenie województwa małopolskiego dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Prowadzenie obsługi organizacyjnej i protokolarnej oficjalnych wizyt delegacji krajowych i zagranicznych przybywających do województwa małopolskiego oraz innych podmiotów w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej Wojewody i Wicewojewodów oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Rozpatrywanie wniosków o nadanie patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym Wojewody Małopolskiego, w tym współpracowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie wspólnie podejmowanych inicjatyw i realizowanych projektów
 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz pracowników MUW w zakresie rezerwacji biletów, hoteli, wyliczania diet, przyjmowania sprawozdań i rozliczania delegacji zagranicznych
 • Prowadzenie cyklicznej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania inicjatyw samorządowych oraz nowych rozwiązań korzystnych dla województwa małopolskiego, w celu promocji i upowszechniania programów rządowych i wsparcia pracy Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Wykonywanie roboczych tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka obcego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce zajmującej się współpracą zagraniczną lub w komórce zajmującej się planowaniem, organizacją i zarządzaniem projektem eventowym- potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej i zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • wiedza ogólna z zakresu historii, stosunków międzynarodowych
 • umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny, dobierania stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do odbiorcy
 • umiejętność pozyskiwania i przetwarzania informacji
 • umiejętność pracy na komputerze
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


   


  Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków


   


  Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”


  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru


  Informacje o odbiorcach danych:


  Lista kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) spełniających wymagania formalno - prawne opublikowane zostaną na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, a lista osób, które wygrają nabór także dodatkowo  w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i realizacji obowiązków wynikających w tym zakresie z ustawy o służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.


  Uprawnienia:


  1.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;


  2.     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;


  3.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;


  4.     prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;


  5.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


  Podstawa prawna przetwarzania danych:


  1.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO;


  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Informacje o wymogu podania danych:   
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.


  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.


  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej