Inspektor wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

17 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 68596

Warunki pracy

- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
Praca w terenie,
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z programów rządowych dotyczących infrastruktury drogowej (budowa, przebudowa, remonty dróg i mostów), w tym: udział w zespole ds. weryfikacji formalnej wniosków złożonych przez zarządców dróg gminnych i powiatowych w celu wyłonienia i opracowania listy zadań do dofinansowania z budżetu państwa, współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji (przygotowanie porozumienia w zakresie przekazywania środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowanie harmonogramów przekazywania środków oraz wnioskowanie o środki z Funduszu), przygotowanie umów o współfinansowanie realizowanych inwestycji z jednostkami samorządu terytorialnego, bieżący nadzór na przebiegiem rzeczowym i finansowym realizacji inwestycji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i koordynowaniem wydatkowania środków udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu remontu i odbudowy obiektów infrastruktury komunalnej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych, w tym: udział w pracach Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej, współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów w zakresie pozyskania środków finansowych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, przygotowywanie umów na wyceny kosztorysowe remontu (odbudowy) budynków lub lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi oraz nadzór nad ich prawidłową i terminową realizacją, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z programu "Mosty dla regionów" w tym: przygotowanie umów dotacji celowej, występowanie do ministerstwa o uruchomienie środków z rezerwy celowej, monitoring wykorzystania dotacji i jej prawidłowe i terminowe rozliczenie oraz kontrola realizacji projektu z w zakresie wykorzystania dofinansowania
 • Koordynacja współpracy pomiędzy Wojewodą Lubuskim a administracją samorządową w celu tworzenia nowych transgranicznych połączeń komunikacyjnych w województwie lubuskim oraz prowadzenie spraw w zakresie działalności Polsko – Niemieckiej Komisji Mieszanej do spraw budowy i utrzymania granicznych obiektów mostowych oraz polskich i niemieckich ekspertów ds. transgranicznych połączeń drogowych
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Zielona Góra – Babimost i współpraca w tym zakresie ze Strażą Graniczną
 • Planowanie, monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wydatków oraz mierników określających stopień realizacji celów w układzie zadaniowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu: prawa zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, Prawa budowlanego, dokumentów programowych dotyczących prowadzonych programów rządowych, wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługa poczty elektronicznej
 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, terminowość
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność planowania i organizacja pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie A1