Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Olsztyn
78 dni temu
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87420

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku


- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • Sprawdza i weryfikuje prawidłowość wypełniania druków statystycznych, poprawia, zwraca do korekty sprawozdania przesłane w wersji elektronicznej, oraz wprowadza do systemu dane ze sprawozdań, które zostały złożone w wersji pisemnej, a zatwierdzone druki przekazuje za pomocą systemu do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia celem prawidłowej i terminowej realizacji obowiązku ustawowego w zakresie statystyki medycznej przez jednostki sprawozdawcze.
 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych. Bierze udział w opracowywaniu i ustalaniu w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Realizacja powyższych zadań ma na celu uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.
 • Przeprowadza analizy funkcjonowania podmiotów leczniczych m.in. poprzez kontrolę tych podmiotów w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Celem realizowanych zadań jest zapewnienia pacjentom właściwego poziomu opieki zdrowotnej w nadzorowanych przez wojewodę podmiotach leczniczych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące dokonywania oceny celowości, zasadności i zgodności z obowiązującymi założeniami polityki zdrowotnej wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia i opiniowanie ich w formie decyzji administracyjnych. Zadania realizowane w celu racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków unijnych i krajowych na inwestycje w ochronie zdrowia.
 • Przygotowuje i opracowuje dane statystyczne, analizy, zestawienia do publikacji, opracowuje biuletyny statystyczne, które udostępnia konsultantom wojewódzkim, instytucjom i podmiotom realizującym zadania w obszarze zdrowia.
 • Opracowuje opinie dotyczące zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań wynikających z priorytetów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r.; poz. 955)
 • znajomość ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r.; poz. 711)
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.; poz. 1285 z późn. zm.)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 252)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 249)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia