Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
11 dni temu
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 90809

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie związana z ustalaniem stanu faktycznego nieruchomości. W szczególnie spornych sytuacjach zachodzi konieczność przeprowadzenia oględzin nieruchomości. W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w trybie tzw. specustaw pracownik występuje przed WSA. Kontakty z inwestorami, organami samorządu terytorialnego a także ze stronami postępowania administracyjnego.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybie tzw. specustaw dotyczące ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa lub ograniczone w sposobie korzystania.
 • Sprawdza i weryfikuje pod względem formalno-prawnym i rachunkowym sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe stanowiące podstawę ustalenia odszkodowań.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybie tzw. specustaw dotyczące stwierdzenia ustanowienia lub wygaśnięcia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych pod inwestycje publiczne.
 • Archiwizuje dokumentację wytworzoną w Zespole do spraw odszkodowań I instancji.
 • Prowadzi czynności o charakterze cywilno-prawnym w celu uzgadniania z właścicielami przejmowanych nieruchomości wysokości odszkodowania oraz przygotowuje dokumentację dotyczącą wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz wypowiedzenia umów najmu, dzierżawy lub użyczenia.
 • Reprezentuje Skarb Państwa – Wojewodę Śląskiego w postępowaniach administracyjnych dotyczących odszkodowań za nieruchomości, gdzie drugą stroną lub uczestnikiem jest powiat lub miasto na prawach powiatu.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i naliczania z tego tytułu opłaty rocznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe i studia podyplomowe na kierunku administracja lub wycena nieruchomości lub gospodarka nieruchomościami lub wyższe na kierunku prawo lub wyższe na kierunku lub o specjalności: administracja lub wycena nieruchomości lub gospodarka nieruchomościami
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami lub/i wyceną nieruchomości lub co najmniej roczne w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Rozdział 3), o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Rozdział 3), o gospodarce nieruchomościami, o transporcie kolejowym (Rozdział 2b)
 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • znajomość rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • orientacja na klienta, myślenie analityczne