Inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Toruń

28 dni temu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 53774

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego na terenie starówki toruńskiej,
- brak windy w budynku,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla
osób niepełnosprawnych,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy komputerze oraz innych sprzętach techniki biurowej takich jak: skaner,
drukarka, fax,
- praca w pomieszczeniu z oświetleniem mieszanym: światło dzienne i oświetlenie sztuczne.

Zakres zadań

 • gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi inwestycjami i modernizacjami obiektów w celu dokonania bieżącej oceny zaawansowania prowadzonych robót,
 • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami w celu uzyskania pełnej informacji nt. posiadanych zasobów nieruchomości,
 • opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych w celu uregulowania należności za wykonane usługi i dostawę mediów w obiektach użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 • wnioskowanie i zlecanie naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji oraz prac remontowo-renowacyjnych w celu prawidłowej eksploatacji i właściwego utrzymania obiektów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i terenów przyległych,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów oraz zasobów nieruchomości w celu przekazania ich do jednostki nadrzędnej,
 • opracowywanie planów w zakresie potrzeb inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko - pomorskiego w celu dostarczenia aktualnych informacji nt. planowanych przedsięwzięć,
 • uczestniczenie w radach budowy, odbiorach robót budowlano-montażowych, odbiorach obiektów oddawanych do eksploatacji w celu zapewnienia prawidłowego toku procesu inwestycyjnego,
 • kontrolowanie podległych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego w zakresie budownictwa, prowadzonych inwestycji i gospodarki nieruchomościami w celu dokonania oceny i przedłożenia wyników kontroli przełożonym,
 • planowanie i dokonywanie zakupów pozostałych środków trwałych, sprzętu i materiałów oraz zlecanie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat."B",
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługa komputera w zakresie pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odpowiedzialność;
 • systematyczność;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.