Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
67 dni temu

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

Wydział Księgowości i Funduszy,

Zespół ds. Obsługi Księgowej FGŚP - COVID

 

Ilość stanowisk / Wymiar etatu: 1 stanowisko w pełnym wymiarze

 

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • Opisywanie, sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym i dekretowanie dokumentów finansowych;
 • Obsługa bankowości elektronicznej – przygotowanie poleceń przelewów, realizacja wypłat świadczeń;
 • Księgowanie w programie Qwente dokumentów księgowych;
 • Obsługa programów księgowych, a w szczególności programu finansowo-księgowego Qwente oraz systemu Viator;
 • Sporządzanie do dysponenta środków zapotrzebowania na środki oraz wymaganych przez dysponenta informacji okresowych;
 • Współpraca z poszczególnymi Wydziałami w WUP w Warszawie oraz innymi instytucjami zewnętrznymi;
 • Terminowa realizacja zadań w związku z wypłatą oraz księgową obsługą rozliczenia wniosków przedsiębiorców w zakresie FGŚP.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe, kierunki: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość;
 • staż pracy:
  • wykształcenie średnie - 3 lata;
  • wykształcenie wyższe - 1 rok.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe – kierunki: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość;
 • staż pracy wykształcenie średnie – 3 lata, wykształcenie wyższe – 1 rok;
 • znajomość obsługi komputera (programów Word, Excel) i innych urządzeń biurowych.
Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych;
 • odpowiedzialność;
 • znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca biurowa przy sztucznym oświetleniu,
 • Praca przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie.
Wymagane od kandydatów dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail:iod@wup.mazowsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z art. 6, art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
2. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, które zostały zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych szczególnych kategorii (jeżeli zostały podane).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej:https://uodo.gov.pl/).
8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem – dotyczy nieobligatoryjnych danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
11. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Poznaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Podobne oferty