Inżynier ds. Standaryzacji Technicznej

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

5 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Standaryzacji Technicznej

ENERGA-OPERATOR S.A.


Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 04/MPT/2020     Oferta ważna do: 21.06.2020

REKRUTACJA ZDALNA
Jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe techniczne (specjalność: Elektrotechnika lub Elektroenergetyka),
 • wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych (m.in. w zakresie linii i stacji elektroenergetycznych, transformatorów, rozdzielnic, aparatów łączeniowych, automatyki zabezpieczeniowej, układów pomiarowo-rozliczeniowych, kompensacji mocy biernej),
 • ogólną wiedza w zakresie standaryzacji technicznej urządzeń elektroenergetycznych
 • wiedzę w zakresie normalizacji oraz umiejętność praktycznego stosowania polskich oraz europejskich norm,
 • umiejętność przyswajania wiedzy wynikającej z aktów prawnych dot. obszaru elektroenergetyki,
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie średnio-zaawansowanym (B2),
 • prawo jazdy kat. B.
a ponadto:
 • biegle poruszasz się w MS Excel, MS, Word, MS PowerPoint oraz Outlook
 • realizujesz zadania skutecznie i z pełną determinacją,
 • dobrze się komunikujesz i działasz samodzielnie,
Twoim dodatkowym atutem jest:
 • doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, zarządzania projektami oraz uprawnienia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych „E” lub „D” będą dodatkowymi atutami.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • opracowywanie standardów i specyfikacji technicznych urządzeń elektroenergetycznych,
 • określanie kryteriów oceny jakości wyrobów i usług nabywanych przez Spółkę,
 • kontrolowanie jakości wyrobów i usług, w tym zgodności z dokumentami standaryzacyjnymi
 • współpraca z Zespołami Technicznymi funkcjonującymi w Spółce,
 • wsparcie działań Rady Technicznej funkcjonującej w Spółce,
 • udział w pracach komisji przetargowych dla postępowań zakupowych na potrzeby Spółki,
 • prowadzenie procesu prekwalifikacji urządzeń i materiałów stosowanych w Spółce.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 04/MPT/2020.”

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Jesteś zainteresowany?

 APLIKUJ TERAZ 

 

Pamiętamy o formalnościach RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 - 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
  • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 • Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier