Inżynier ds. Zarządzania Pracami na Sieci

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

22 godz. temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Zarządzania Pracami na Sieci

ENERGA-OPERATOR SA

 

Miejsce pracy: Gdańsk      Nr ref.: 04/MPT/2019      Oferta ważna do: 23.01.2020

Jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe o profilu elektrotechnika,
 • znajomość przepisów Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • doświadczenie w zakresie eksploatacji, budowy i projektowania infrastruktury elektroenergetycznej,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne D b.o.n.,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • praktyczną znajomość pakietu MS Office.
 • zdolności analityczne z umiejętnością formułowania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
a ponadto:
 • wykazujesz inicjatywę,
 • jesteś kreatywny,
 • realizujesz zadania samodzielnie i bierzesz za nie odpowiedzialność,
 • biegle posługujesz się MS Excel,
 • cechuje Cię bardzo dobra organizacja pracy.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • opracowanie i wdrażanie standardów prac na sieci, ukierunkowanych na stały wzrost efektywności operacyjnej, kosztowej i ciągłości dostaw energii elektrycznej, w tym monitorowanie ich stosowania,
 • udział w opracowaniu instrukcji eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych,
 • opracowanie i wdrażanie instrukcji stanowiskowych i wykonywania prac, w tym monitorowanie ich stosowania,
 • udział w opracowaniu zagregowanego w skali Spółki planu rzeczowego i kosztowego prac eksploatacyjnych i remontów.
 • nadzór, w obszarze prac na sieci, nad terminową realizacją planu rzeczowego i kosztowego prac eksploatacyjnych, remontów i modernizacji, w tym prowadzenie sprawozdawczości i raportowanie zarządcze w tym obszarze.
 • prowadzenie stałego monitoringu efektywności kosztowej i operacyjnej procesu realizacji prac na sieci, w tym identyfikowanie i eliminowanie nieefektywności w tym obszarze.
 • ocena podmiotów, z którymi zawarto umowy, w zakresie jakości i kosztów świadczonych usług.
 • udział w definiowaniu jakościowych i technicznych standardów realizacji usług eksploatacyjnych i remontowych.
 • udział w opracowaniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
 • Udział w tworzeniu Planu Rozwoju oraz planów rzeczowo-finansowych Spółki w zakresach dotyczących obszaru prac na sieci.
 • udział w procesie definiowania funkcjonalności istniejących i planowanych do budowy systemów IT wspierających realizację prac na sieci.
Osoby zainteresowane pracą w Biurze Zarządzania Pracami na Sieci prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 04/MPT/2019.”

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
Jesteś zainteresowany?

 APLIKUJ TERAZ 

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO") uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455, NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 • Nasze dane kontaktowe to: : ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
 • art. 6 ust.1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier