Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

1 dzień temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

 

Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 03-A/ENGD/2021     Oferta ważna do: 07.03.2021

Jeśli posiadasz:  
 • Wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: budownictwo/architektura
 • Znajomość regulacji prawnych z obszaru prawa budowlanego i przepisów p.poż.
 • Wiedzę i doświadczenie z zakresu utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych
 • Umiejętność analizy projektów budowlanych
 • Znajomość programu „Norma” lub innego do sporządzania kosztorysów
 • Praktyczną znajomość pakietu MS Office
 • Zdolności analityczne oraz umiejętność formułowania wniosków
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Kreatywność oraz samodzielność w działaniu
 • Inicjatywę, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowane zadania
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych
 • Bardzo dobrą organizację pracy
Dodatkowym atutem będzie:  
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” bez ograniczenia wysokości napięcia
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Opracowywanie na poziomie Oddziału planów rzeczowych i kosztowych prac ogólnobudowlanych - eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych dla stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym kontrola ich realizacji
 • Planowanie, przygotowywanie, nadzór nad realizacją prac ogólnobudowlanych - doraźnych, remontowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych w zakresie stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonanych prac oraz ich rozliczanie
 • Identyfikowanie potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie ogólnobudowlanym dla stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN
 • Udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN w zakresie ogólnobudowlanym oraz zagospodarowania terenu w pobliżu istniejących sieci
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym m.in. analizy awaryjności, strat sieciowych, kosztów eksploatacji na poziomie Oddziału
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 03-A/ENGD/2021”.

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Umowę o pracę
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
Jesteś zainteresowany?

 APLIKUJ TERAZ 

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, 80 - 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust 2 lit. a) RODO czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO.
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.