Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik Zmiany w Dziale Logistyki (m/k)
Nestle Purina
Nowa Wieś Wrocławska
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
85 dni temu

Nestlé jest największym na świecie producentem żywności. Mamy ponad 2000 marek. Jesteśmy obecni w 191 krajach. W Polsce produkujemy m.in. płatki śniadaniowe, słodycze (np. batony LION oraz wafelki PRINCESSA) oraz produkty WINIARY. A w Nowej Wsi Wrocławskiej, tuż za Bielanami Wrocławskimi, powstała najnowocześniejsza w Europie fabryka Nestlé Purina, produkująca karmę dla zwierząt domowych.

 

Nasza siła wynika z potencjału naszych pracowników. Szukasz pracy?

Chcesz pracować w międzynarodowym koncernie spożywczym?

Dołącz do naszego zespołu na stanowisko:

Kierownik Zmiany w Dziale Logistyki (m/k)
Miejsce pracy: Nowa Wieś Wrocławska
Twój zakres obowiązków:
 • efektywne zarządzanie podległym zespołem z zachowaniem obowiązujących w Fabryce zasad BHP oraz innych funkcjonujących systemów,
 • zapewnienie odpowiedniego rozwoju podległych pracowników na bazie istniejących norm, procedur, matryc kompetencji,
 • motywowanie i wspieranie podległych pracowników poprzez coaching w celu osiągnięcia założonych celów,
 • udzielanie informacji zwrotnej oraz przeprowadzanie rozmów rozwojowych w celu wykorzystania potencjału pracowników oraz osiągania założonych celów zgodnie z inicjatywą ciągłego doskonalenia,
 • efektywne prowadzenie spotkań dziennych, zapewniających wymianę informacji w celu realizacji wspólnych celów Fabryki,
 • koordynowanie operacji magazynowych, tj. działań związanych z przyjmowaniem materiałów  do magazynu, wewnętrzny przepływ towarów oraz wysyłką wyrobów gotowych z magazynu,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pracy magazynu oraz ciągłe usprawnianie procesów magazynowych w oparciu o istniejące już standardy,
 • nadzorowanie floty wózków widłowych konwencjonalnych oraz AGV,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji magazynowej i dbanie o jej prawidłowy obieg,
 • kontrola stanów magazynowych i porządku na magazynie,
 • przygotowywanie miesięcznej ewidencji pracy oraz tworzenie harmonogramu pracy,
 • stała komunikacja z działami produkcyjnymi i wspierającymi w Fabryce.
Nasze wymagania:
 • doświadczenie w obsłudze SAP, MS Office, Power BI,
 • wykształcenie wyższe (kierunki związane z Logistyką),
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, związanym z zarządzaniem zespołem min. 30 osobowym w firmie o charakterze logistycznym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność efektywnego zarządzania i motywowania pracowników,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz korygowania zachowań niezgodnych ze standardami poprzez prowadzenie odpowiednich rozmów z pracownikami na podległym obszarze,
 • umiejętność budowania zaangażowania pracowników w proces rozwiązywania problemów oraz doskonalenia efektywności pracy,
 • umiejętność prowadzenia projektów z wykorzystaniem zespołów z różnych działów,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym, ciągłym (12 godzinne zmiany).
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • troskę o Twoje bezpieczeństwo: mamy wysokie standardy bezpieczeństwa pracy we wszystkich fabrykach Nestlé,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się fabryce,
 • poznanie i korzystanie z metodologii oraz narzędzi Lean Management oraz Total Performance Management (TPM),
 • możliwości planowania ścieżki kariery w ramach sieci fabryk Nestlé,
 • prywatną opieką medyczną (LuxMed),
 • ubezpieczenie na życie i Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie do Karty Multisport Plus,
 • pakiet dla rodzica: dodatkowy dzień opieki, wyprawka dla noworodka, mleko dla niemowląt,
 • dofinansowanie do obiadów w zakładowej stołówce,
 • dostęp do ciekawych szkoleń branżowych,
 • możliwość zaangażowania się w wsparcie charytatywne i wolontariat pracowniczy (dla człowieka, rodzin, społeczności, planety).
Dowiedz się więcej na:
www.purina.pl i www.nestle.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW
na podstawie art. 13 i 14 RODO
I. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o., w tym kandydatów na pracowników jej oddziałów (dalej łącznie jako „Kandydaci”), jest: Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 11A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska (dalej jako: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza następujące dane Kandydatów: imię/imiona i nazwisko/nazwiska Kandydata, data urodzenia, dane kontaktowe (adresy do korespondencji, adresy mailowe, numery telefonu), wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia, inne informacje o Kandydacie, które Administrator jest uprawniony otrzymać na mocy przepisów prawa pracy (np. informacje o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku ze względów sanitarno-epidemiologicznych) lub dane osobowe dostarczone przez Kandydata dobrowolnie w jego CV lub liście motywacyjnym, lub przedstawione dobrowolnie przez Kandydata w rozmowie rekrutacyjnej (dalej łącznie jako Dane osobowe).
 3. Administrator pozyskuje Dane osobowe bezpośrednio od Kandydatów lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowych, agencji rekrutacyjnych, w tym portali rekrutacyjnych.
 4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Kandydatów przetwarzanych przez Administratora lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. ul. Ryszarda Chomicza 11A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com.
 5. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.
II. Cel i podstawa przetwarzania:
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu rekrutacji pracowników.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na następujących podstawach przetwarzania:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak (i) pozyskiwanie pracowników do pracy na stanowiska, na jakie Administrator prowadzi rekrutacje; (ii) profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy i ocena zdolności do pracy (iii) ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw;
  2. na postawie zgody Kandydata na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, odpowiadających kwalifikacjom Kandydata (dotyczy zarówno przypadków, w których Kandydat wysłał swoje CV Administratorowi bez związku z konkretną rekrutacją lub Kandydat wysłał swoje CV Administratorowi w związku z konkretną rekrutacją, ale nie został w ramach tej rekrutacji zatrudniony).
III. Prawa osób, których dane dotyczą:
 1. Kandydaci mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz, w przypadkach, gdy dla przetwarzania danych osobowych w danym celu była udzielona zgoda - prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (ze skutkiem na przyszłość), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kandydata, wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe uczestniczenie w rekrutacji prowadzonej przez Administratora ani kontaktowanie się z Administratorem.
IV. Dodatkowe informacje:
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i) usługodawcy Administratora, z pomocą których Administrator realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: agencje pracy tymczasowej, podmioty świadczące szeroko pojęte usługi rekrutacyjne, usługi obsługi kadrowo-płacowej, pocztowe, kurierskie, usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne (ii) podmioty z grupy kapitałowej Administratora lub (iii) podmioty, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa lub na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, jeśli jej uzyskanie przez Administratora będzie dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okresy wskazane poniżej:
  1. Z zastrzeżeniem punktu c) poniżej, Dane osobowe Kandydatów, którzy nie odpowiadają wymaganiom Administratora w ramach prowadzonej rekrutacji będą usuwane lub anonimizowane niezwłocznie po ich otrzymaniu; to samo dotyczy Danych osobowych otrzymanych przez Administratora bezpośrednio od Kandydata bez związku z konkretną rekrutacją i bez zgody na przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
  2. Z zastrzeżeniem punktu c) poniżej, Dane osobowe Kandydatów na rekrutowane stanowisko będą usuwane lub anonimizowane do sześciu miesięcy od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, czyli od wyboru jednego z Kandydatów na stanowisko rekrutowane przez Administratora (na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia lub doszło do rozwiązania umowy o pracę z Kandydatem wybranym przez Administratora przez upływem 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko);
  3. Jeżeli Kandydat udzielił Administratorowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach ewentualnych przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, Dane osobowe takiego Kandydata zostaną usunięte lub zanonimizowane nie później niż do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, w którym taka zgoda została udzielona; jeśli ww. zgoda zostanie cofnięta wcześniej i nie będzie istniała inna podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych przez Administratora, Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane niezwłocznie po cofnięciu zgody przez Kandydata;
  4. Jeżeli dojdzie do zatrudnienia Kandydata przez Administratora, okresy retencji dla przetwarzania poszczególnych Danych osobowych w poszczególnych celach przetwarzania określać będzie Polityka Prywatności Pracowników Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. udostępniania w momencie zatrudnienia.

Podobne oferty