Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Bibliotekarz Warszawa
Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu historii

Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu historii

Biblioteka Narodowa
Warszawa
4 300 - 7 000 zł brutto/mies.
specjalista junior / mid / senior
pełny etat / część etatu
umowa o pracę
praca stacjonarna
33 dni temu


Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu historii

 

Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości terminologii z zakresu historii,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.
Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii lub bibliologii.
Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł zawodowy magistra),
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej w dyscyplinach związanych z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy w zakresie związanym z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu historii,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu historii,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora historii),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • znaczących osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej w dyscyplinach związanych z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • znaczących osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy w zakresie związanym z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu historii,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu historii,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Do osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej wymaganych do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza zalicza się:
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w zakresie bibliologii lub historii w postaci monografii, rozdziału w takiej monografii, artykułu lub cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych,
 • redakcję publikacji w zakresie bibliologii lub historii,
 • uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 • kierowanie projektem naukowym, badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym, kierowanie zespołem realizującym taki projekt lub udział w takim zespole,
 • recenzowanie projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,
 • recenzowanie publikacji naukowych,
 • opracowanie ekspertyz naukowych lub specjalistycznych,
 • nagrody i wyróżnienia za działalność naukową lub zawodową.
Do osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy wymaganych do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza zalicza się:
 • wystąpienia (w roli referenta, panelisty, moderatora) na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych,
 • udział (w roli prowadzącego zajęcia, wykładowcy lub autora materiału szkoleniowego) w kursach doskonalenia zawodowego oraz innych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych krajowych lub zagranicznych czasopism naukowych lub bibliotekarskich,
 • kierowanie współpracą metodologiczną, merytoryczną i organizacyjną pomiędzy instytucjami krajowymi lub zagranicznymi lub koordynowanie takiej współpracy,
 • członkostwo w krajowych i międzynarodowych zespołach eksperckich lub konsultacyjno-doradczych lub pełnienie funkcji eksperckiej,
 • nagrody i wyróżnienia za działalność edukacyjną lub upowszechnianie wiedzy.
Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • tworzenie deskryptorów dla publikacji z zakresu historii,
Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • budowanie tezaurusa z zakresu historii,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów.
Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • budowanie tezaurusa z zakresu historii,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów,
 • korektę opisów bibliograficznych.
Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu historii w ramach Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • budowanie tezaurusa z zakresu historii,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu historii,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji z zakresu historii,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania publikacji z zakresu historii z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu historii,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu historii,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu historii.
Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu historii w ramach Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • budowanie tezaurusa z zakresu historii,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu historii,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji z zakresu historii,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania publikacji z zakresu historii z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu historii,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu historii,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu historii,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub ¾ etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 4 300 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 4 900 zł (bibliotekarz),
 • 5 400 zł (starszy bibliotekarz),
 • 6 000 zł (kustosz),
 • 7 000 zł (starszy kustosz).
Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r.
 
Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata.
Informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym znajduje się tutaj

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, prosimy o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową przez okres 1 roku kalendarzowego.

Oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową przez okres 1 roku kalendarzowego.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.
 

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Podobne oferty

 • Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania rysunków, rycin i fotografii

  Biblioteka Narodowa   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / junior  umowa o pracę  pełny etat / część etatu   4 300 - 7 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  65 dni
  Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.: katalogowanie rycin, rysunków i fotografii, tworzenie rekordów bibliograficznych i wzorcowych w katalogu elektronicznym, wykonywanie kwerend naukowych, sprawdzanie ofert aukcyjnych i darów, typowanie publikacji do...
 • Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania poloników zagranicznych w języku białoruskim

  Biblioteka Narodowa   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / junior  umowa o pracę  pełny etat / część etatu   4 300 - 7 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  71 dni
  Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.: wyszukiwanie i rejestrowanie poloników zagranicznych w języku białoruskim oraz angielskim, katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych, tworzenie i modyfikację rekordów...
 • Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania poloników zagranicznych w języku litewskim

  Biblioteka Narodowa   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / junior  umowa o pracę  pełny etat / część etatu   4 300 - 7 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  73 dni
  Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.: wyszukiwanie i rejestrowanie poloników zagranicznych w języku litewskim oraz angielskim, katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych, tworzenie i modyfikację rekordów...
 • Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania poloników zagranicznych w języku ukraińskim

  Biblioteka Narodowa   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / junior  umowa o pracę  pełny etat / część etatu   4 300 - 7 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  73 dni
  Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.: wyszukiwanie i rejestrowanie poloników zagranicznych w języku ukraińskim oraz angielskim, katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych, tworzenie i modyfikację rekordów...
 • Zastępca Kierownika Instytutu Bibliograficznego

  Biblioteka Narodowa   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   6 800 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  78 dni
  Zakres obowiązków m.in.: zastępowanie kierownika Instytutu Bibliograficznego, nadzorowanie katalogowania w zakresie ustalonym z kierownikiem IB, prowadzenie współpracy zagranicznej IB, sporządzanie ekspertyz na potrzeby BN, prowadzenie szkoleń. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia...