Młodszy bibliotekarz / starszy kustosz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników zagranicznych w języku chińskim

Biblioteka Narodowa

Warszawa

6 dni temuRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników zagranicznych w języku chińskimZakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:

 • wyszukiwanie i rejestrowanie chińskich poloników zagranicznych,

 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • tworzenie deskryptorów dla chińskich poloników zagranicznych,

 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • tworzenie bibliografii specjalnych,

 • współpracę z instytucjami polskimi, polonijnymi i zagranicznymi w Chinach w celu uzyskania informacji o polonikach.

Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • współtworzenie tezaurusów dziedzinowych z literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii oraz kultury i sztuki,

 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe).

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie deskryptorów dla chińskich poloników zagranicznych,

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • korektę opisów bibliograficznych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie deskryptorów dla chińskich poloników zagranicznych,

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • współpracę z bibliotekarzami dziedzinowymi oraz Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów dla chińskich poloników zagranicznych,

 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów dla chińskich poloników zagranicznych,

 • prowadzenie szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania chińskich poloników zagranicznych z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania chińskich poloników zagranicznych,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących chińskich poloników zagranicznych,

 • selekcję publikacji obcych w języku chińskim do zbiorów BN.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • samodzielne tworzenie deskryptorów dla chińskich poloników zagranicznych,

 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • współpracę z bibliotekarzami dziedzinowymi oraz Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów dla chińskich poloników zagranicznych,

 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów dla chińskich poloników zagranicznych,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania poloników zagranicznych z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących chińskich poloników zagranicznych,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących chińskich poloników zagranicznych,

 • selekcję publikacji obcych w języku chińskim do zbiorów BN.

Od kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego,

 • bardzo dobrej znajomości języka chińskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),

 • dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w Chinach,

 • dobrej znajomości chińskiego rynku wydawniczego,

 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,

 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,

 • umiejętności selekcji informacji.

Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:

 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,

 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • znajomości formatu MARC 21,

 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w Chinach,

 • bardzo dobrej znajomości chińskiego rynku wydawniczego,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii lub bibliologii.

Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w Chinach,

 • bardzo dobrej znajomości chińskiego rynku wydawniczego,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w Chinach,

 • bardzo dobrej znajomości chińskiego rynku wydawniczego,

 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • znajomości chińskich księgozbiorów, bibliografii i bibliograficznych baz danych,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • bardzo dobrej znajomości instytucji polskich i polonijnych w Chinach,

 • bardzo dobrej znajomości chińskiego rynku wydawniczego,

 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • bardzo dobrej znajomości chińskich księgozbiorów, bibliografii i bibliograficznych baz danych,

 • wygłoszenia referatu na seminarium historycznym BN,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,

 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat lub ¾ etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • 3 000 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 300 zł (bibliotekarz),
 • 3 600 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 300 zł (kustosz),
 • 5 000 zł (starszy kustosz).

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 lutego 2020 r.

 

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail: rekrutacja@bn.org.pl.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl  Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz 
Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Praca Bibliotekarz