Młodszy Magazynier
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Prochowice
pracownik fizyczny
umowa zlecenie
4 dni temu

Dołącz do Składnicy RARS w Lisowicach.

Młodszy Magazynier
Miejsce pracy: Prochowice
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Młodszy Magazynier.
 • Poszukujemy jednej osoby.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 59-230 Prochowice.
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrz magazynowy towarów.
 • Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
 • Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 • Wykonywanie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów.
 • Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń.
 • wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem LPG
 • Wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie składnicy
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie zawodowe.
 • Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 • Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Ukończony kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych
 • Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego IIWJO.
 • Wymagane umiejętności:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • punktualność,
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie średnie.
 • Doświadczenie zawodowego na podobnym stanowisku w zakresie obsługi magazynowej.
 • Prawo jazdy kat. C.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie)
Gdzie złożyć dokumenty?

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie Lisowice Mł Magazynier”

 • elektronicznie za pomocą przycisku Aplikuj Teraz
 • drogą pocztową na adres:
  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja ARM, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Aplikuj teraz

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty