Młodszy Referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Toszek

5 dni temu

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

MŁODSZEGO REFERENTA

W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TOSZKU

 

Burmistrz Toszka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Młodszego Referenta

w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

(1 etat)

 

w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Młodszy Referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
Miejsce pracy: Toszek

 

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
 • znajomość przepisów ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Ordynacja podatkowa,
  • o podatku rolnym,
  • o podatku leśnym,
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości oraz gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę),
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
 • zdolności analitycznego myślenia, łatwość formułowania myśli na piśmie, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji czasu pracy,
 • sumienność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, kreatywność, odporność na stres, asertywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):

- wykonywanie czynności związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w szczególności:

 • czynności związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym prowadzenie i aktualizowanie bazy danych związanych z obsługą opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 • czynności księgowe, w tym zakładanie i prowadzenie kont podatkowych dla opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 • sporządzanie danych do sprawozdań i informacji, w tym prowadzenie ewidencji księgowej  w sposób dostosowany do potrzeb wymaganej sprawozdawczości,
 • prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości i osób zamieszkałych na tych nieruchomościach wraz z ich bieżącą aktualizacją,
 • udzielanie informacji mieszkańcom i innym podmiotom o zasadach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości wykazanych danych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości,
 • księgowanie wpłat przyjętych w kasie i przelewów bankowych wynikających z obowiązujących przepisów,

- prowadzenie księgowości podatkowej z zakresu podatków:

 • podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w sołectwach i w mieście Toszek, zgodnie   z indywidualnymi numerami kont podatników,
 • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych w sołectwach i w mieście Toszek oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 • sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,
 • dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
 • prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo- kasowego inkasentów,
 • przeprowadzanie kontroli ubezpieczeń OC rolników na terenie Gminy Toszek,                                            przeprowadzanie kontroli z zakresu prawidłowości opodatkowania powierzchni budynków oraz prawidłowości naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie rejestru zaświadczeń i wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • opracowywanie projektów pism do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w przypadku odwołania podatników od decyzji podatkowej,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków,
 • prowadzenie  rejestru przypisów i odpisów dla wszystkich zobowiązań stanowiących   odpowiednio obciążenie konta podatnika lub kwotę zmniejszającą zobowiązanie podatkowe,
 • rozpatrywanie podań podatników w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia lub przesunięcia terminu płatności,
 • podejmowanie wszelkich przewidzianych przepisami prawa działań zmierzających do zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków,
 • współpraca z organami egzekucyjnymi,
 • udostępnianie danych osobowych wszelkim organom zgodnie z Ordynacją podatkową,
 • informowanie Sekretarza Gminy o sytuacjach budzących podejrzenie „prania brudnych pieniędzy” zgodnie z obowiązującą w tut. Urzędzie instrukcją,
 • księgowanie wpłat przyjętych w kasie i przelewów bankowych wynikających z obowiązujących przepisów,
 • dokonywanie kontroli prawidłowości składanych deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- współpraca z administracją rządową, gminami, samorządem powiatu i województwa, organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami oraz organami kontrolnymi w zakresie wynikającym z powierzonego zakresu czynności i odpowiedzialności.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę - wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.toszek.pl oraz w pok. nr 21 w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; posiadane kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe – jeśli są,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego odpowiednio dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539), tj.:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanym przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze), zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty do pobrania: https://bip.toszek.pl/81/117/dokumenty-do-pobrania.html.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, opisane „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku" do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 1500 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1, parter).

 

Aplikacje, które wpłyną po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego.

 

Zasady przeprowadzenia procedury naboru

 

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

 

W przypadku większej liczby kandydatów przewidziany jest również praktyczny test kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie z zakresu znajomości ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ordynacji podatkowej.

O terminie i miejscu odbycia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą poinformowani telefonicznie lub listownie.
Informacja o wyniku naboru podana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.toszek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
 • umowa o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów, windy) pomiędzy parterem a piętrami,
 • wyjazdy związane ze szkoleniami oraz podróżami służbowymi,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • praca przy komputerze wymagająca współpracy z innymi komórkami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy,
 • praca o wysokim stopniu samodzielności.
Inne informacje:
 • informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Poznaj

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent