Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Podinspektor ds. Planowania w Wydziale Budżetu
Prezydent Olsztyna
Olsztyn
specjalista (mid)
7 dni temu

Ogłoszenie numer: 5170911, z dnia 2021-07-22

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Podinspektor ds. Planowania w Wydziale Budżetu

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

 

Opis stanowiska

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1
 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • monitorowanie prawidłowości stosowania w procesie planowania, uchwalania i wykonywania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, zasad wynikających
  z obowiązujących regulacji prawnych, w tym odnoszących się do planów finansowych jednostek organizacyjnych,
 • udział w przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miasta Olsztyna i zarządzeń Prezydenta Olsztyna w przedmiocie planowania, uchwalania i realizacji budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • udział w przygotowaniu założeń, procedur i instrukcji zapewniających prawidłowy przebieg procesów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • udział w sporządzaniu informacji i analiz z zakresu budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych, na potrzeby planowania, kontroli i zarządzania finansami miasta, w tym zarządzania długiem  
 • ustalanie i rekomendowanie rozwiązań merytorycznych w sprawach prowadzonych na stanowisku w zakresie wynikającym z przepisów prawa i obowiązujących procedur.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

 • obywatelstwo polskie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustaw:
  - ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość podstawowych zagadnień makroekonomicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.

KWALIFIKACJE DODATKOWE

 • dla kandydata z wykształceniem wyższym ekonomicznym - min. 6 miesięczny staż pracy zawodowej w jednostkach administracji publicznej na pokrewnym stanowisku lub min. 6 miesięczny staż absolwencki w jednostkach administracji publicznej (nie później niż przed upływem 3 lat od terminu złożenia dokumentów).

UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego w dziedzinie sektora finansów publicznych  - dla kandydata z wykształceniem wyższym,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania) - dla kandydata z wykształceniem wyższym ekonomicznym

TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/
Decyduje data wysłania formularza.
INNE INFORMACJE

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z ogólnego poziomu wiedzy w zakresie zagadnień związanych z planowaniem budżetowym w sektorze finansów publicznych.

 

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków na stanowisku można uzyskać u dyrektora Wydziału Budżetu, ul. Wyzwolenia 30, pok. 117, tel. 89 50 60 611, wew. 611
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń „Wyniki naborów”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna.

 

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również praw o do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty