Pracownik w Zespole ds. Gospodarowania Nieruchomościami

WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM.GENERAŁA JERZEGO ZIĘTKA S.A.w CHORZOWIE

Chorzów

4 dni temu

Ogłoszenie numer: 3927966, z dnia 2020-11-24

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

im. Gen. Jerzego Ziętka S. A. w Chorzowie

zatrudni pracownika w Zespole ds. Gospodarowania Nieruchomościami

na terenie Parku Śląskiego.

Pracownik w Zespole ds. Gospodarowania Nieruchomościami

Miejsce pracy: śląskie / Chorzów

 

Opis stanowiska

 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej majątku nieruchomego Spółki.
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowego majątku trwałego.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych z jednoczesnym kompletowaniem dokumentacji technicznej i księgowej.
 • Aktualizacja ksiąg środków trwałych.
 • Udział w komisjach likwidujących zużyte, zniszczone lub zbędne urządzenia, sprzęt oraz materiały.
 • Udział w komisjach przekazujących i odbierających środki trwałe podmiotom zewnętrznym w celu dzierżawy środków trwałych.
 • Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych we współpracy z Zespołem ds. Administracyjnych, Ochrony i Parkingów.
 • Aktualizacja ewidencji środków trwałych oraz niskocennych i wyposażenia.
 • Analiza stanu środków trwałych i wyjaśnienie zmian.
 • Sporządzenie danych do deklaracji podatku od nieruchomości.
 • Sporządzenie danych do korekt deklaracji podatku od nieruchomości z tytułu zmian w stanie środków trwałych.
 • Prowadzenie zestawień gruntów, budynków i budowli stanowiących załączniki do deklaracji.
 • Prowadzenie zestawień gruntów do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.
 • Analiza otoczenia zewnętrznego i jego wpływu na sferę dzierżaw Spółki.
 • Przygotowywanie ofert obiektów i powierzchni do wydzierżawienia i dostosowanie jej do możliwości i potrzeb rynku.
 • Opracowywanie zestawienia powierzchni do wydzierżawienia.
 • Przygotowywanie dokumentacji konkursowej na przedmioty dzierżaw Spółki.
 • Kontrolowanie podpisanych umów dzierżaw.
 • Kontrolowanie umów dotyczących powierzchni reklamowych na terenie Spółki.
 • Opracowanie comiesięcznego zestawienia obciążeń z umów dzierżaw.
 • Prowadzenie działań windykacyjnych Spółki.
 • Zlecanie pomiarów geodezyjnych obiektów.
 • Współpraca w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki.

Wymagania

 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata stażu na stanowisku o podobnym charakterze.
 • Wykształcenie: wyższe, preferowane prawnicze.

Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w pracy nad przygotowywaniem umów, odpowiedzialności, dyspozycyjności, kultury osobistej, sumienności wobec firmy i współpracującego otoczenia, umiejętność oraz doświadczenia z zakresu pisania pism urzędowych, ogólnej wiedzy technicznej, umiejętności obsługi sprzętu biurowego.

Oferujemy

 • Wynagrodzenie zgodne z przyjętym regulaminem Spółki,
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Pakiet socjalny,
 • Prywatną opiekę medyczną.

Wymagane dokumenty:

 • CV / życiorys.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, (potwierdzeniem uzyskanego wykształcenia jest świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp.).
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie, 41-501 Chorzów, Aleja Różana 2, tel. 507 007 101, e-mail: sekretariat@parkslaski.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: rodo@parkslaski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. rekrutacji pracowników na wolne stanowisko, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy,
  2. archiwizacji dokumentacji.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:

  1. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz procedurze rekrutacji.
  3. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji rekrutacji, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).

Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania, a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).

W przypadku zatrudnienia dokumentacja z rekrutacji zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.

Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z rekrutacji), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie objętym prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: kadry@parkslaski.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.


Jeżeli chcesz pracować z nami przyślij swoje CV oraz kopie wymaganych dokumentów na adres e-mail:

kadry@parkslaski.pl za pomocą przycisku "Aplikuj teraz" za pomocą poczty na adres:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A w Chorzowie

Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów.

Informacja: tel. 666 031 470 w godz. od 9:00 do 11:00

Termin składania dokumentów do dnia 10.12.2020 roku

Jeżeli Twoja kandydatura odpowiada stawianym wymaganiom zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM.GENERAŁA JERZEGO ZIĘTKA S.A.w CHORZOWIE

Administrator nieruchomości, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za sprawowanie bieżącego nadzoru nad obiektem, lub grupą obiektów o określonym charakterze; kamienicą, osiedlem mieszkaniowym, ośrodkiem rekreacyjnym, budynkiem o zastosowaniu przemysłowym lub halą produkcyjną czy magazynem. W zależności od rodzaju obiektów podległych osobie obsadzonej na tym stanowisku, jej codzienne obowiązki będą ...
Praca Administrator Nieruchomości