Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wrocław

1 dzień temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72772

Warunki pracy

Praca przy komputerze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych,   Siedziba urzędu mieści się na III piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami.

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania i zażalenia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Prowadzi postępowania nadzwyczajne określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (w sprawach stwierdzenia nieważności art. 156 Kpa, zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych; wznowienie postępowania) celem realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień celem ich wdrożenia do obiegu prawnego
 • Prowadzi ewidencję decyzji i postanowień.
 • Współdziała z organami administracji architektoniczno -budowlanej oraz innymi instytucjami w celu pozyskania informacji do prawidłowego procesu subsumpcji stanu faktycznego pod właściwą normę prawną
 • Sporządza miesięczne sprawozdania z wydanych decyzji i postanowień
 • Przygotowuje dokumentację prowadzonego postępowania w celu wysłania do stron postępowania i organów podrzędnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość przepisów kpa.
 • Stosowanie prawa w praktyce , umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów
 • umiejętność obsługiwania programów LEX, Serwis budowlany
 • znajomość ustawy Kodeks cywilny
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • uprzejmość,komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego- wymagane potwierdzenie oświadczeniem
 • Korzystanie z pełni praw publicznych - wymagane potwierdzenie oświadczeniem
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe-wymagane potwierdzenie oświadczeniem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
  ul. J.E. Purkyniego 1
  50-155 Wrocław


  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
  w naborze.


  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osób składających oferty jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław tel. 71 346 32 41.Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, pok. 206, tel. 71 346 32 50,      e-mail: iod@winb.wroc.pl


  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej


  •dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej


  •podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.22[1]§ 1, art.22{1}]§ 4 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2018r.,poz.108,z późn. zm.),art.4 i art.26 i nast. ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej(Dz. U. z 2017r.,poz.1889, z późn.  zm.)W związku z art.6 ust.1 lit. C RODO oraz zgoda w odniesieni udo danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy


  •dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom;
  • dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;


  • okres przechowywania danych osobowych kandydatów- wynika z Działu VII pkt 5 Zarządzenia nr 19/2012 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 26.11.2012 w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej ;


  •kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;


  • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


   • podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy;


  • dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail  i  nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 346 32 41.


  Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,     a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.


   


   

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent