Referent

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków

28 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 52669

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, kserokopiarka, niszczarka.
Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrolę celno-skarbową w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celnych, w celu ochrony interesów Skarbu Państwa
 • prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów, w celu wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości
 • współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki i sprawnej realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w opisie
 • grzeczność i uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporności na stres
 • umiejętność rozmowy z trudnym klientem