Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
67 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113717

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• bariery architektoniczne: brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, budynek wyposażony jest w windę, której szerokość zapewnia wjazd wózka inwalidzkiego,


• budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących  oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,


• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnoprawnych ruchowo tylko na parterze budynku – w sali obsługi podatnika.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • zagrożenie korupcją,

 • obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawach odpowiedzialności osób trzecich za zaleglości podatkowe w celu likwidacji zaleglości podatkowych,
 • prowadzi postępowania w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa w celu załatwienia wniosku strony,
 • prowadzi postępowania w sprawach zabezpieczenia oraz nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku podatkowego,
 • inicjuje i bierze udział w postępowaniach upadłościowych, naprawczych , restrukturyzacyjnych, dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli w celu likwidacji zaległości podatkowych,
 • prowadzi analizę ryzyka niewykonania zobowiązań podatkowych w celu podjęcia działań zapobiegających ich przedawnieniu lub dokonania odpisu zaległości przedawnionych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu pracy
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty