Specjalista do spraw: kontroli koncentracji w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów, Departament Kontroli Koncentracji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

46 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 66476 z dnia 30 lipca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: kontroli koncentracji
w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów, Departament Kontroli Koncentracji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.
 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK.
 • Opiniowanie wniosków przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesłanych przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKIK.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKIK.
 • Uczestniczenie w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.
 • Przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie Prezesa UOKiK w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu kontroli koncentracji w celu obrony stanowiska Prezesa UOKiK zawartego w zaskarżonych rozstrzygnięciach.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie stosowania prawa lub analiz ekonomicznych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa antymonopolowego, kpa i kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii, specjalistycznej wiedzy branzowej
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie prawa konkurencji, prawa administracyjnego oraz prawa spółek
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, analityczne myślenie, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Specjalista do spraw oceny ryzyka jest pracownikiem wyspecjalizowanym w analizowaniu i porównywaniu potencjalnego ryzyka, związanego z realizacją danego projektu, finalizacją transakcji lub wdrożeniem produktu czy usługi na rynek. Specjalista opracowuje w odniesieniu do każdego przypadku ekspertyzę, w której zawiera prognozę niesionego za sobą ryzyka finansowego. Specjalista do spraw oceny ryzyka bierze czynny udział w ...
Praca Specjalista ds. Oceny Ryzyka