Specjalista ds. edukacji muzealnej

MUZEUM WARSZAWY

Warszawa

3 dni temu


Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa


Specjalista ds. edukacji muzealnej

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SEM_KED/2020


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • tworzenie i aktualizacja całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy i oddziałów skierowanej do szkół, wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty
 • rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji, a w szczególności z Biurem Edukacji UM, WCIES, dzielnicowymi wydziałami i biurami kultury
 • prowadzenie i koordynacja działań adresowanych do nauczycieli, w tym organizacja konferencji i szkoleń skierowanych do nauczycieli
 • nadzór nad centrum rezerwacji lekcji szkolnych, współprowadzenie kalendarza i harmonogramu lekcji i zajęć szkolnych organizowanych w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum Warszawy
 • udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowywanie programów towarzyszących
 • prowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania edukatorów zewnętrznych do współpracy z Muzeum Warszawy
 • koordynacja i ewaluacja pracy edukatorów zewnętrznych
 • prowadzenie harmonogramu prac edukatorów zewnętrznych
 • współpraca z przewodnikami miejskimi i biurami podróży mająca na celu zwiększenie zainteresowania ofertą edukacyjną w Muzeum Warszawy
 • udział w konferencjach, szkoleniach
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych Muzeum Warszawy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku. Możliwość udziału w projektach takich jak Erasmus oraz innych projektach grantowych.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie, rozmowami telefonicznymi oraz stałym i długotrwałym wysiłkiem głosowym.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 1 rok stażu pracy
 • obsługa komputera: pakiet MS Office, Excel, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy z grupami szkolnymi i środowiskiem nauczycielskim
 • odpowiedzialność

Rekrutacja:

 

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
 • podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godziny 15.00 za pomocą przycisku

 

APLIKUJ TERAZ

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref.SEM_KED/2020

 

 

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godziny 15.00


*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Poznaj

MUZEUM WARSZAWY

Muzeum powstało w 1936 roku jako Muzeum Dawnej Warszawy, oddział Muzeum Narodowego. Placówka objęła opieką zbiory varsavianistyczne, a jej siedzibą stały się zakupione przez magistrat w latach 1937 – 1938 trzy kamienice przy Rynku Starego Miasta: Baryczkowska, Kleinpoldowska i „Pod Murzynkiem” (nr 32, 34, 36).

Idea zabezpieczania świadectw przeszłości Warszawy narodziła się w końcu XVIII w., za czasów króla Stanisława Augusta. W XIX w. zajmowały się tym: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Warszawski, Ratusz, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Państwowe Muzeum Sztuk Pięknych oraz Muzeum Starożytności. Od 1906 r. ośrodkami skupiającymi varsaviana były: Towarzystwo Miłośników Historii oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. W 1914 r. TOnZP założyło w kamienicy Baryczkowskiej „muzeum starożytności polskich”. Z czasem większość varsavianów, zgromadzonych dotąd przez różne instytucje, trafiła do zbiorów Muzeum Narodowego.

Wybuch II wojny światowej w 1939 r. przerwał przenoszenie zbiorów z gmachu Muzeum Narodowego przy Alejach Jerozolimskich do zakupionych w latach 1937-1938 kamienic staromiejskich. W 1941 r. został aresztowany kustosz Muzeum Dawnej Warszawy dr Antoni Wieczorkiewicz, który zmarł wkrótce w Oświęcimiu. Zbiory ulokowane przy Rynku Starego Miasta uległy zniszczeniu i rozproszeniu w 1944 roku. Przepadły wówczas inwentarze i katalogi, więc trudno dokładnie określić rozmiar strat.

Po wojnie decyzją Zarządu Miejskiego muzeum zostało reaktywowane w 1948 roku pod nazwą Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Zajęło jedenaście odbudowywanych wówczas staromiejskich kamienic mieszczańskich: osiem od strony Rynku Starego Miasta i trzy od strony ulicy Nowomiejskiej. Rekonstrukcję kamienic przeznaczonych na siedzibę muzeum przeprowadzono na podstawie projektów Stanisława Żaryna.

Na skutek zniszczeń wojennych zbiory przedstawiały się skromnie. W 1950 roku w inwentarzu znajdowało się zaledwie 169 pozycji. Trzon kolekcji muzealnej stanowiły obiekty przekazane przez Muzeum Narodowe – na własność lub jako depozyt. Do muzeum trafiały znaleziska z ruin i ocalone rodzinne pamiątki.

W 1955 roku zwiedzającym została udostępniona stała ekspozycja muzealna, prezentująca dzieje stolicy od założenia miasta do czasów współczesnych. Wystawa ta po raz pierwszy w Polsce w tak dużej skali ukazywała historię miasta. W styczniu 1965 r. otwarto kolejną wersję tej ekspozycji p. t. „Siedem wieków Warszawy”. W następnych latach niektóre jej fragmenty były unowocześniane.

Z czasem zbiory muzeum bogaciły się dzięki planowym zakupom, darowiznom i zapisom spadkowym. Do inwentarzy MHW wpisano m. in. cenne kolekcje autorskie Eugeniusza Phulla, dr Ludwika Gocla, Krzysztofa Klingera, rodziny Schiele. Obecnie w księgach inwentarzowych znajduje się ponad 250 tysięcy obiektów.

Pierwszym po wojnie dyrektorem muzeum został Adam Słomczyński, który pełnił tę funkcję w latach: 1948-1950. Po nim, w 1950 roku, stanowisko na krótko objął prof. dr Stanisław Arnold. Od 1951 aż do 2003 r. dyrektorem był prof. dr Janusz Durko – historyk, muzeolog, archiwista, laureat nagrody m. st Warszawy; wyróżniony tytułem Homo Varsoviensis. Od 2004 roku do października 2012 r. dyrektorem Muzeum była Joanna Bojarska-Syrek.

W 1983 r. na mocy zarządzenia prezydenta stolicy został stworzony oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez 20 lat działalności skromny zespół MPW zebrał kilkanaście tysięcy eksponatów. Zgromadzono zbiór archiwaliów (dokumenty, korespondencję, druki ulotne, dzienniki), zbiór muzealiów i pamiątek historycznych (uzbrojenie, mundury, dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku, pamiątki osobiste), kolekcję prasy powstańczej i okupacyjnej oraz unikatową kolekcję zdjęć fotograficznych z okresu powstania (negatywy i reprodukcje oryginalne). W 2003 r. prezydent stolicy – Lech Kaczyński podjął decyzję o powołaniu Muzeum Powstania Warszawskiego jako nowej instytucji.

Dzisiaj Muzeum Warszawy, oprócz siedziby w 11. staromiejskich kamieniczkach, posiada także swoje oddziały: Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej, Muzeum Woli, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM, Muzeum Warszawskie Pragi, Muzeum Ordynariatu Polowego.

Muzeum prowadzi  działalność naukowo-wydawniczą i wystawienniczą, dysponuje własnymi pracowniami konserwatorskimi, proponuje szeroką ofertę edukacyjną. W muzeum działa kino, organizujące seanse filmów o Warszawie oraz sklep z pamiatkami varsavianistycznymi.

Animator rozwoju kulturalnego, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za krzewienie kultury na podległym obszarze. Osoby wykształcone w tym charakterze zatrudniane są przeważnie przez instytucje i organizacje kulturalno-oświatowe i zaangażowane w organizowanie i koordynowanie realizacji różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych na danym obszarze. Animator rozwoju kulturalnego, na podstawie ...
Praca Animator Rozwoju Kulturalnego