Najnowsze oferty pracy

 • Junior Cash Collector with Czech

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  rekrutacja online
  10 godz.
  What will you do: Managing standard customer ledger to collect accounts receivable balances from invoiced customers through a combination of email and telephone calls. Cash collections, debt management, accounts reconciliation. Achieving and exceeding month end and quarter end Service Level...
 • Junior Collections Specialist with Italian

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  1 dni
  What will You do: Responsible for timely cash collection. Investigates and reviews credit risks involving customers and suppliers. Evaluates credit history. Handles day-to-day activities and refers the most delicate matters to the superior. Prepares and follows up letters of collection. Regularly...
 • Junior Cash Collector with German

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  rekrutacja online
  6 dni
  What will you do: As a Junior Specialist for German speaking countries in the Order To Cash Department you will handle B2B relations with our customers. This would be mainly related to: Collecting due receivables. Negotiating and building long term business relationships with customers. Phone and...
 • Junior Collections Support Specialist with Dutch

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  rekrutacja online
  6 dni
  What will you do: Manage standard customer ledger to collect accounts receivable balances from invoiced customers through a combination of email and telephone calls. Focus on cash collections, debt management, accounts reconciliation. Achieve and exceed month end and quarter end Service Level...
 • Junior Cash Collector with French

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  rekrutacja online
  7 dni
  What will you do: Responsible for timely cash collection; Investigate and review credit risks involving customers and suppliers; Evaluate credit history; Handle day-to-day activities and refer the most delicate matters to the superior; Prepare and follow up letters of collection; Regularly reflect...
 • Specjalista ds. Zarządzania Należnościami

  Faktoria Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 godz.
  Wymagania: Minimum 2 lata doświadczenia w monitoringu należności, Doświadczenie pracy w Contact Center z klientem biznesowym, Znajomość i umiejętność stosowania technik negocjacji, Wysoka kultura osobista, Umiejętność pracy z klientem, Praca pod presją czasu, Znajomość języka...
 • Ekspert ds. Restrukturyzacji

  PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 17    praca hybrydowa
  ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  5 godz.
  Departament Wierzytelności Korporacyjnych
 • Specjalista / Specjalistka ds. Windykacji

  Medicover sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Do Twoich głównych zadań należeć będzie: Telefoniczna i mailowa windykacja należności. Wysyłka monitów/ SMS-ów do Klientów. Wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności i prowadzenie negocjacji mających na celu jak najszybsze uregulowanie należności. Analiza kont...
 • Windykator Terenowy

  BEST S.A.   mazowieckie    praca mobilna
  specjalista mid / senior  umowa zlecenie / kontrakt B2B
  1 dni
  windykacja należności poprzez aktywne poszukiwanie i utrzymywanie kontaktu z Klientami, analiza sytuacji zadłużenia, dobór najlepszych produktów i rozwiązań prowadzących do spłaty, wsparcie sprzedaży zabezpieczenia wierzytelności, raportowanie dotyczące wykonanej pracy.
 • Collections Junior Analyst with German

  Accenture Sp. z o. o.   Kraków    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  rekrutacja online
  11 godz.
  What you will do: Collect due receivables according to procedures. Influence customers, negotiating and building business relationships. Cooperate with internal departments (finance and sales teams). Handle emails & outgoing phone calls (external customers and internally to account managers)....
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Windykator Warszawa
Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. windykacji)

Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. windykacji)

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
Warszawa, ul. Rozbrat 26
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
64 dni temu

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu

AKTYWNA WARSZAWA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

ul. Rozbrat 26, Warszawa

 

Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. windykacji)

Dział Finansowo-Księgowy

 

Ogłoszenie nr 2023.111.20

Termin składania dokumentów: 26.09.2023 r.

Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. windykacji)
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Rozbrat 26
Nr ref.: 2023.111.20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie działań windykacyjnych wobec Kontrahentów SCSAW,
 • stała współpraca i bieżący kontakt z Kancelarią Prawną dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej,
 • naliczanie odsetek oraz rekompensat za koszty odzyskiwania należności od nieterminowych wpłat.
Charakterystyka pracy:
 • Prowadzenie działań windykacyjnych wobec Kontrahentów SCSAW, w tym:
  • bieżące monitorowanie zaległości w płatnościach oraz uzgadnianie sald rozrachunków należności,
  • przestrzeganie terminów działań windykacyjnych zgodnie z przepisami, w szczególności nie dopuszczających do przedawnienia należności,
  • nadzorowanie terminowości wpłat kontrahentów,
  • prowadzenie windykacji należności od kontrahentów poprzez przygotowanie i terminowe przesłanie: powiadomień o zbliżającym się terminie płatności, wezwań do zapłaty, przedsądowych wezwań do zapłaty.
 • Stała współpraca i bieżący kontakt z kancelarią prawną w zakresie m.in.:
  • przekazywania dokumentacji w celu dalszego procedowania,
  • cyklicznej weryfikacji statusów prowadzonych spraw dochodzonych na drodze sądowej oraz objętych postępowaniem egzekucyjnym w oparciu o informacje uzyskane z kancelarii.
 • Naliczanie odsetek, w tym : wystawianie not odsetkowych min. na koniec każdego kwartału oraz rekompensat
  za koszty odzyskiwania należności od nieterminowych wpłat.
 • Prowadzenie korespondencji z kontrahentami w zakresie prowadzonych działań windykacyjnych.
 • Raportowanie o przeterminowanych płatnościach do odpowiednich komórek organizacyjnych.
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Kodeks Cywilny, Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o finansach publicznych, Kodeks Pracy, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku SCSAW przy ulicy Rozbrat 26, Warszawa. Praca na pełny etat, praca w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywanie prac biurowych, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Rozbrat przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda). Budynek piętrowy. Brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim wewnątrz budynku, ze względu na brak windy.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 3 letni przy średnim wykształceniu,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości;
 • ukończone kursy lub studia podyplomowe w zakresie rachunkowości;
 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
 • praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej;
 • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem;
 • biegła znajomość pakietu Office w szczególności Excel oraz Symfonia, moduły FK, handel, środki trwałe;
 • gotowość i determinacja do rozwoju w ramach szeroko pojętych finansów publicznych;
 • zdolność analitycznego myślenia, dociekliwość;
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu;
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia:

 • za pomocą przycisku aplikacyjnego;
 • osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2023.111.20” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209);
 • listownie na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).

Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 26.09.2023 r.


Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane

 

Informacje dodatkowe dot. etapów naboru:
 • pierwszy etap - ocena formalna złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych,
 • drugi etap - test wiedzy dot. tematyki wynikającej z zakresu zadań oraz przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • trzeci etap-rozmowa kwalifikacyjna.
ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
 
Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy (zwane dalej SCSAW) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa reprezentowane przez Dyrektora SCSAW. Poprzez SCSAW rozumiemy również obiekty sportowe organizacyjnie wchodzące w skład SCSAW.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
3. Podstawa prawna przetwarzania
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana, dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.
4. Cel przetwarzania
1) realizacja procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze,
2) wykonania ciążących obowiązków prawnych, takich jak:
a) udzielanie odpowiedzi na zgłoszone wnioski i skargi,
b) wykonywania obowiązków archiwizacyjnych.
3) ochrony osób i mienia zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu w ośrodkach SCSAW - w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu.
5. Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
1) upoważnieni pracownicy,
2) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.
6. Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych, a w przypadku monitoringu wizyjnego min.7, a max.30 dni od zarejestrowania danych w monitoringu wizyjnym w zależności od uwarunkowań technicznych danego Ośrodka, po tym terminie dane w systemie monitoringu wizyjnego są usunięte automatycznie.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
1) Prawo dostępu do danych osobowych - Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia). W zakresie wynikającym z przepisów prawa może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu o naborze jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
2) Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Profilowanie i przekazywanie do państw trzecich
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz przekazywane do państw trzecich z wyłączeniem sytuacji występowania hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych pomiędzy SCSAW, a Administratorem danej zewnętrznej witryny. Występuje wtedy relacja współadmininistracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. SCSAW nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych.
Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Serwisu internetowego to:
1) Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Facebook Pixel) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
2) Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
9. Forma przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i systemach informatycznych.
10. Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem teren wokół ośrodków, w których jest stosowany. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone przy wejściach znaki graficzne (piktogramy).
 

Podobne oferty

 • Junior Cash Collector with Czech

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  rekrutacja online
  10 godz.
  What will you do: Managing standard customer ledger to collect accounts receivable balances from invoiced customers through a combination of email and telephone calls. Cash collections, debt management, accounts reconciliation. Achieving and exceeding month end and quarter end Service Level...
 • Junior Collections Specialist with Italian

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  1 dni
  What will You do: Responsible for timely cash collection. Investigates and reviews credit risks involving customers and suppliers. Evaluates credit history. Handles day-to-day activities and refers the most delicate matters to the superior. Prepares and follows up letters of collection. Regularly...
 • Junior Cash Collector with German

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  rekrutacja online
  6 dni
  What will you do: As a Junior Specialist for German speaking countries in the Order To Cash Department you will handle B2B relations with our customers. This would be mainly related to: Collecting due receivables. Negotiating and building long term business relationships with customers. Phone and...
 • Junior Collections Support Specialist with Dutch

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  rekrutacja online
  6 dni
  What will you do: Manage standard customer ledger to collect accounts receivable balances from invoiced customers through a combination of email and telephone calls. Focus on cash collections, debt management, accounts reconciliation. Achieve and exceed month end and quarter end Service Level...
 • Junior Cash Collector with French

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  rekrutacja online
  7 dni
  What will you do: Responsible for timely cash collection; Investigate and review credit risks involving customers and suppliers; Evaluate credit history; Handle day-to-day activities and refer the most delicate matters to the superior; Prepare and follow up letters of collection; Regularly reflect...
 • Specjalista ds. Zarządzania Należnościami

  Faktoria Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 godz.
  Wymagania: Minimum 2 lata doświadczenia w monitoringu należności, Doświadczenie pracy w Contact Center z klientem biznesowym, Znajomość i umiejętność stosowania technik negocjacji, Wysoka kultura osobista, Umiejętność pracy z klientem, Praca pod presją czasu, Znajomość języka...
 • Ekspert ds. Restrukturyzacji

  PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 17    praca hybrydowa
  ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  5 godz.
  Departament Wierzytelności Korporacyjnych
 • Specjalista / Specjalistka ds. Windykacji

  Medicover sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Do Twoich głównych zadań należeć będzie: Telefoniczna i mailowa windykacja należności. Wysyłka monitów/ SMS-ów do Klientów. Wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności i prowadzenie negocjacji mających na celu jak najszybsze uregulowanie należności. Analiza kont...
 • Windykator Terenowy

  BEST S.A.   mazowieckie    praca mobilna
  specjalista mid / senior  umowa zlecenie / kontrakt B2B
  1 dni
  windykacja należności poprzez aktywne poszukiwanie i utrzymywanie kontaktu z Klientami, analiza sytuacji zadłużenia, dobór najlepszych produktów i rozwiązań prowadzących do spłaty, wsparcie sprzedaży zabezpieczenia wierzytelności, raportowanie dotyczące wykonanej pracy.
 • Collections Junior Analyst with German

  Accenture Sp. z o. o.   Kraków    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  rekrutacja online
  11 godz.
  What you will do: Collect due receivables according to procedures. Influence customers, negotiating and building business relationships. Cooperate with internal departments (finance and sales teams). Handle emails & outgoing phone calls (external customers and internally to account managers)....