Specjalista ds. księgowych

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Poznań

196 dni temu

Ogłoszenie numer: 2374550, z dnia 2019-04-03

Informacje o firmie:

Przedmiotem działania jednostki jest między innymi administrowanie i geodezyjna obsługa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego; wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz prac scaleniowo-wymiennych; prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z prowadzeniem egzekucji tych należności.

Specjalista ds. księgowych

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

 

Opis stanowiska

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem budżetu, planowaniem dochodów i wydatków, zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz rozliczeń finansowych,
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 • Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Weryfikacja zgodności operacji gospodarczych z prawem finansowym,
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • Bieżąca kontrola zapisów księgowych i uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • Bieżące zapoznawanie się z przepisami niezbędnymi do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • Przygotowywanie przydzielonych sprawozdań i raportów wymaganych przepisami ustawy oraz innych czynności kontrolnych zleconych przez Głównego Księgowego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne;
 • min. 5-letni staż pracy w dziale finansowym;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym pakietu MsOffice i programów księgowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych: ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa  o samorządzie województwa;
 • pożądane kompetencje: dobra organizacja własnej pracy, sumienność, myślenie analityczne, praca w zespole, samodzielność i zaangażowanie.

Oferujemy

Inne informacje:

Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz pakiet socjalny. Budynek posiada windy, niemożliwy jest dostęp do toalet dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Praca przy komputerze. Istnieje możliwość rozwoju zawodowego.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wymienionego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym jest niższy niż 6%.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Specjalista do spraw księgowości jest osobą zaangażowaną w prowadzenie księgowości firmy lub instytucji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych, kontroluje prowadzone przez firmę operacje finansowe pod kątem ich poprawnego księgowania. Specjalista ds. księgowości jest jednym z członków zespołu, powołanego do organizowania księgowości instytucji lub firmy, ze swoich ...
Praca Specjalista ds. Księgowości