Specjalista / Inspektor nadzoru branży elektrycznej w Dziale Remontów i Inwestycji

UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera

Bydgoszcz

39 dni temu

 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

zatrudni na stanowisko:

 

 

Specjalisty / Inspektora nadzoru branży elektrycznej

w

Dziale Remontów i Inwestycji Collegium Medicum

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

 

 

Opis stanowiska:
 • nadzorowanie wykonawstwa robót elektrycznych od strony organizacyjnej i jakościowej,
 • planowanie, organizacja i kontrola prac prowadzonych na obiektach,
 • sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów, STWIOR,
 • współpraca z uczestnikami procesu budowlanego innych branż,
 • nadzór nad pracami instalacyjnymi na etapie uruchamiania, realizacji i odbioru inwestycji,
 • kontrola terminowości oraz jakości prowadzonych robót,
 • nadzór nad sporządzaniem i przechowywaniem dokumentów budowy.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne – Elektrotechnika / Elektronika lub pokrewne,
 • doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi (budownictwo kubaturowe),
 • uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji i sieci elektrycznych,
 • mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • asertywność,
 • ugruntowana wiedza z zakresu robót elektroinstalacyjnych.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w prestiżowej Uczelni na podstawie umowy o pracę z możliwością zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin,
 • pracę dającą możliwość równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
 • bogaty pakiet socjalny.

Pisemne oferty na stanowisko „specjalisty/inspektora nadzoru branży elektrycznej” należy składać w terminie do dnia 27.08.2020 r. w sekretariacie Zastępcy Kanclerza ds. CM w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 15, II piętro, pokój nr 56 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cm.umk.plInformujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).


Klauzula - załącznik do ogłoszenia

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ulicy Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny:
  Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
  Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
  Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.
  W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:
  W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

 1. żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania
 2. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. A, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. C jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych

Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a ze stosownym wyprzedzeniem

W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko specjalisty/inspektora nadzoru branży elektrycznej.


________________________
(data i podpis)

Poznaj

UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy