Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

100 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 20613

Warunki pracy

- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
- konieczność przemieszczania się po obiekcie,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon,
- praca biurowa w godzinach 7:30-15:30,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań

 • Weryfikowanie złożonych przez inne komórki organizacyjne KWP wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej, w szczególności powyżej „progów unijnych”.
 • Opracowywanie i przedstawianie do akceptacji przełożonego wniosku o wszczęcie procedury przetargowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności powyżej „progów unijnych”.
 • Monitorowanie przebiegu i wspomaganie realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Współuczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych w szczególności poprzez:  koordynację prac Komisji,  sporządzanie dokumentacji przetargowej,  udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dot. treści ogłoszenia i SIWZ,  udzielanie odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania informacje o naruszeniu prawa.
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości wymagającej ogłoszenia o zamówieniu m.in. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku przetargów powyżej „progów unijnych".
 • Kontrolowanie zawierania umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.
 • Monitorowanie realizacji zawartych umów, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych postępowań i zawartych umów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność,
 • systematyczność,
 • zdyscyplinowanie,
 • rzetelność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa znajomość prawa cywilnego.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl