Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Łódź

27 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 54258

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca administracyjno- biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- miejsce pracy na XIV piętrze w siedzibie urzędu,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd.

Zakres zadań

 • organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w celu zapewnienia: - właściwego przebiegu operacji gospodarczych;
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej operacji gospodarczych,
 • opracowywanie planów finansowych zgodnie z przepisami jak i przestrzeganie zgodności wydatków z zatwierdzonym przez Wojewodę planem finansowym jednostki, w tym w układzie tradycyjnym jak i zadaniowym wraz z częścią opisową w wersji papierowej i elektronicznej oraz wprowadzanie do systemu TREZOR
 • sporządzanie harmonogramu wydatków budżetowych dla jednostki oraz podległych jednostek powiatowych na obszarze województwa w podziale na grupy wydatków( w systemie TREZOR i w wersji papierowej),
 • sporządzanie prognoz wydatków budżetowych i zapotrzebowania na środki budżetowe dla jednostki oraz podległych jednostek powiatowych na obszarze województwa (w systemie TREZOR oraz w wersji papierowej),
 • sporządzanie wniosków o zmiany w planie finansowym wydatków w układzie tradycyjnym jak i zadaniowym oraz ich tworzenie w systemie TREZOR,
 • sporządzane wniosków, rozliczanie dotacji, monitorowanie kwot wpływających z dotacji oraz dokonywanie podziału zwróconych kwot z dotacji w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • prowadzenie i koordynowanie księgowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej w celu zapewnienia: - terminowego przekazywania rzetelenych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów; - prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych (m.in. podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy); - udzielanie wyjaśnień komórkom kontroli wewnętrznej i organom kontroli zewnętrznej;
 • nadzorowanie prac i realizowanie zadań z zakresu rachunkowości oraz kierowanie pracą podległego pracownika w celu prawidłowego ewidencjonowania i rozliczenia wydatkowanych środków budżetowych,
 • nadzorowanie prawidłowości naliczeń wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • nadzorowanie i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w systemie bankowości elektronicznej, w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego dysponenta III stopnia oraz harmonogramu dochodów i wydatków,
 • akceptowanie pod względem finansowym i podpisywanie wspólnie z kierownikiem jednostki umów zawieranych przez Inspektorat,
 • nadzorowanie gospodarki kasowej w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu w celu przekazywania dysponentowi głównemu rzetelnych informacji z wykonania budżetu dysponenta III stopnia, w obowiązujących terminach (miesięcznych, kwartalnych, rocznych),
 • opracowywanie analiz, kalkulacji oraz zestawień dla Wojewody i jednostki nadrzędnej oraz prowadzenie korespondencji w w/w zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • Umiejętność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praca w księgowości na stanowisku głównego księgowego lub specjalisty ds. księgowości w administracji publicznej,
 • Znajomość programów finansowo – księgowych, TREZOR, BUZA, PŁATNIK,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Samodzielność terminowość i rzetelność.