Specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

38 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 63611

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • księgowanie zadekretowanych dowodów księgowych źródłowych zewnętrznych obcych i własnych oraz uzgadnianie dziennych obrotów przy wykorzystaniu systemu elektronicznej księgowości
 • księgowanie dochodów publicznych w układzie paragrafowym zgodnie z klasyfikacją paragrafów dochodów
 • rozliczanie kwot wydatkowanych na zakupy
 • rozliczanie oraz prowadzenie ewidencji księgowej odchyleń od cen ewidencyjnych rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów i towarów)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz ich przekazywanie do właściwego Urzędu Skarbowego
 • prowadzenie oraz przechowywanie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług wraz z dokumentami związanymi z tym rozliczaniem
 • księgowanie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych na podstawie protokołu przekazania środka trwałego sporządzanego przez właściwą komórkę organizacyjną
 • wypełnianie formularzy stosowanych przy dokonywaniu zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu lub wywozu towarów oraz przekazywanie ich do właściwego Urzędu Celnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finanse lub księgowość
 • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi systemów elektronicznej księgowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe na kierunku finanse i rachunkowość
 • kurs z zakresu rachunkowości
 • znajomość przepisów dotyczących obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty w zakresie wykonywanych zadań
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych