Starszy inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa

39 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53936

Warunki pracy

praca biurowa,
praca w siedzibie wydziału i terenie,
permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
zagrożenie korupcją,
praca na 1. piętrze,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
brak oznaczeń dla osób niewidomych,
pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w obszarze prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, oraz badań przy obiektach zabytkowych i obszarach objętych ochroną konserwatorską, w celu przygotowania postanowień, decyzji, wytycznych i zaleceń.
 • Przygotowywanie opinii i uzgodnień, w celu realizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego.
 • Przeprowadzanie inspekcji obiektów, w których prowadzone są prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne, w celu stwierdzenia zgodności tych prac z dokumentacją i pozwoleniami. Dokonywanie odbiorów robót budowlanych i prac konserwatorskich.
 • Prowadzenie terenowych inspekcji zabytków, w celu sprawdzenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz stanu prawno-własnościowego.
 • Współpraca z Wydziałem Rejestru Zabytków i Dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw, w celu zgłoszenia wniosków i uwag do prowadzonych ewidencji oraz postępowań dotyczących wpisu do rejestru zabytków.
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących problematyki ochrony zabytków, w celu uwzględnienia ich w studiach uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Współuczestnictwo w tworzeniu opracowań i raportów, w celu monitorowania obiektów nieruchomych oraz dostarczania aktualnych informacji w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe: architektura, historia sztuki, budownictwo, gospodarka przestrzenna, ochrona zabytków, konserwatorstwo lub ochrona dóbr kultury
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarowaniu nieruchomościami, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, o służbie cywilnej, zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe