Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Ostróda
praca stacjonarna
46 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 137932

Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie oraz na terenie powiatu ostródzkiego,


- praca od poniedziałku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz wtorku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15,- bariery architektoniczne  dla niepełnosprawnych (budynek PIW trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy,  toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych na niskim parterze),


- z tyłu budynku dostępne jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń polskich oraz dyrektyw i rozporządzeń unijnych dotyczących nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej w sektorze pasz,
 • Realizuje zadania wynikające z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz,
 • Przeprowadza kontrolę urzędowe w podmiotach nadzorowanych z sektora pasz,
 • Pobiera i przygotowuje do wysyłki próbki pasz pobranych w ramach monitoringu oraz pobranych w ramach nadzoru,
 • Raportuje wyniki urzędowej kontroli pasz i monitoringu pasz,
 • Prowadzi postępowanie administracyjne wobec podmiotów w sektorze pasz,
 • Prowadzi rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem w sektorze pasz,
 • Prowadzi rejestry i wykazy związane z monitoringiem pasz,
 • Realizuje zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń polskich oraz dyrektyw i rozporządzeń unijnych dotyczących nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej w sektorze ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
 • Przeprowadza kontrolę urzędowe w podmiotach nadzorowanych z sektora uppz,
 • Pobiera i przygotowuje do wysyłki próbki pasz pobranych w ramach monitoringu oraz pobranych w ramach nadzoru,
 • Raportuje wyniki urzędowej kontroli uppz i monitoringu uppz,
 • Prowadzi postępowanie administracyjne wobec podmiotów w sektorze uppz,
 • Prowadzi rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem w sektorze uppz,
 • Prowadzi rejestry i wykazy związane z monitoringiem uppz,
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych oraz innych pism związanych z prowadzonym postępowaniem,
 • Sporządza wymaganą sprawozdawczość z zakresu właściwości Zespołu,
 • Przygotowuje plany i programy działalności IW w zakresie działalności Zespołu,
 • Współpracuje z Wojewódzkimi Inspektorami ds. Pasz i Utylizacji oraz Farmacji w zakresie kompetencji,
 • Współpracuje z przedstawicielami innych Inspekcji w zakresie kompetencji,
 • Współpracuje z Urzędowymi Laboratoriami w zakresie kompetencji,
 • Przygotowuje dokumentację do zdeponowania w archiwum zakładowym,
 • Kontroluje sprawy związane z użytkowaniem taboru samochodowego będącego własnością Inspektoratu,
 • Organizuje działania PIW w zakresie upowszechniania wiedzy o przepisach prawa dot. pasz i uppz w podmiotach nadzorowanych,
 • Tworzy we współpracy z innymi zespołami Inspektoratu plany i sprawozdania jakościowe, ilościowe i finansowe,
 • Współpracuje z innymi zespołami PIW,
 • Przestrzega przepisów ppoż i BHP,
 • Zastępuje na czas nieobecności pracowników Zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o paszach, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, ustawy o służbie cywilnej i przepisów KPA,
 • Specjalizacja z zakresu higieny pasz i prewencji weterynaryjnej,
 • Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia, kursy z zakresu pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego