Starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa

28 dni temu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53838

Warunki pracy

- praca biurowa
- praca w siedzibie urzędu
- praca poza siedzibą urzędu, w terenie (w tym kontrole)
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
- praca na pierwszym piętrze
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- brak zainstalowanej windy, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zestawów zadań operacyjnych dla organów samorządu terytorialnego oraz innych jednostek realizujących zadania obronne i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i uzgadnianiem prac związanych z opracowywaniem i uzgadnianiem planów operacyjnych funkcjonowania ww. jednostek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Mazowieckiego w zakresie dotyczącym zadań obronnych
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o uznanie obiektów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa
 • przeprowadzanie kontroli wykonania zadań z zakresu spraw obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy SZ, o systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność: obsługi komputera (MS Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" oraz międzynarodowego "NATO Confidential"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe