Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Kraków

5 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 37586

Warunki pracy

- Praca administracyjno-biurowa polegająca głównie na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych.
- Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.
- Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • rozliczanie pod względem finansowym oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej projektu pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi w zakresie sprawozdawczości, w zakresie kontroli i w zakresie kwalifikowalności wydatków dokonywanych w ramach Projektu oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu;
 • sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania oraz wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich;
 • współpraca z komórką merytoryczną realizującą Projekt w zakresie planowania, wykonania budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu harmonogramu płatności w celu prawidłowego rozliczenia projektu;
 • udział w sporządzaniu wniosków o płatność pod względem finansowym w celu zapewnienia ich prawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków;
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej – NBP, BGK-zlecenia w tym: weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed wprowadzeniem do systemu księgowego, realizacja przelewów, monitorowanie operacji bankowych i stanu środków na rachunkach Projektu;
 • współudział w opracowaniu i rozliczaniu dokumentacji księgowej związanej z Projektem, w tym ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów finansowych oraz weryfikacja kwalifikowalność wydatków poniesionych w Projekcie;.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego lub 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowo-księgowej projektu/ów finansowanego/ych ze źródeł zewnętrznych.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość procedur związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich, tj. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w zakresie sprawozdawczości, i w zakresie kontroli realizacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
 • umiejętność sporządzania dokumentów księgowych i finansowych,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • systematyczność, dokładność,
 • umiejętność współpracy,
 • skuteczna komunikacja,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office i programów księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy/ doświadczenia zawodowego (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w wymaganym obszarze),
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-21 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Sekretariat pok.912 piętro IX.
  lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie – ogłoszenie nr

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (673)
  Wałbrzych (50)
  Legnica (97)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (167)
  Toruń (111)
  Lubelskie:
  Lublin (173)
  Chełm (30)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (792)
  Tarnów (45)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1925)
  Radom (63)
  Płock (59)
  Opolskie:
  Opole (167)
  Nysa (62)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (125)
  Przemyśl (28)
  Podlaskie:
  Białystok (125)
  Suwałki (42)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (385)
  Gdynia (169)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (501)
  Częstochowa (174)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (131)
  Elbląg (70)
  Ełk (59)
  Wielkopolskie:
  Poznań (511)
  Kalisz (75)
  Konin (58)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (334)
  Koszalin (83)
  Kołobrzeg (41)
  Auchan (87)
  Tesco (116)
  Inditex (42)
  OBI (33)
  PKP (0)
  STRABAG (3)
  ABB (94)
  Accenture (234)
  Carrefour (143)
  PKO BP (297)
  KPMG (44)
  Orange (21)
  IKEA (21)
  Budimex (12)

  Rekrutują z Praca.pl