Starszy inspektor
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Kraków
44 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 77768

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze w dwupiętrowym budynku. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, które wpłynęły do Urzędu
 • prowadzenie postępowań dotyczących nakładania administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z rozdziałem 10a Administracyjne kary pieniężne ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1996 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prowadzenie statystyk wymaganych przez organy nadzoru wraz ze statystykami dotyczącymi kar administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań w przedmiocie nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o prawie ochrony przyrody
 • Znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe