Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Radom
54 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 85414

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi do zatrudnienia  pracownika administracyjno-biurowego. Posiada windę.


Budynek niedostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim - brak podjazdu.


Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w pierwszej instancji w zakresie regulowania sytuacji towarów i dysponowania towarami, potwierdzania unijnego statusu celnego towarów, zwolnień z należności celnych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących przewozów drogowych, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi w celu regulowania sytuacji towarów i dysponowania towarami.
 • Unieważnia zgłoszenia celne, deklaracje, powiadomienia o powrotnym wywozie po zwolnieniu towarów w celu uregulowania stanu prawnego zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Wykonuje zadania z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych w celu ochrony polityki handlowej rynku unijnego i krajowego.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją przepisów dotyczących regulowania sytuacji towarów i dysponowania towarami oraz potwierdzania unijnego statusu celnego towarów w oddziałach celnych, prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej w celu wymierzenia prawidłowych należności.
 • Orzeka w zakresie kar pieniężnych, prowadzi postępowania w zakresie wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych oraz orzeka w zakresie kar pieniężnych wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w celu określenia i wymierzenia kar pieniężnych wynikających z przepisów prawa.
 • Prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, o której mowa w art. 210 lit. b–d unijnego kodeksu celnego, weryfikuje rozliczenia pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, monitoruje warunki i kryteria, które mają być spełnione przez posiadaczy pozwoleń wydanych przez Naczelnika, obowiązków wynikających z tych pozwoleń oraz prowadzi postępowania celne dotyczące ponownej oceny tych pozwoleń w celu wypełnienia prawem nałożonych obowiązków.
 • Prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania i składu celnego oraz zatwierdza ewidencję prowadzonych w w/w wymienionych w celu wypełnienia prawem nałożonych obowiązków.
 • Prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu wystawiania świadectw przewozowych ATR, weryfikuje dowody pochodzenia prowadzoną na wniosek zagranicznych administracji w celu wypełnienia prawem nałożonych obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze cła lub podatków lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy Prawo Celne
 • Znajomość Ustawy Unijny Kodeks Celny
 • Znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomośc Ustawy o podatku akcyzowym
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe