Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Poznań

96 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 20074

Warunki pracy

-praca w pomieszczeniach biurowych oraz magazynowych,
-praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca na wysokości do 3 m,
-praca z dokumentacją archiwalną,
- toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- drzwi odpowiedniej szerokości,
- konieczność przemieszczania się między budynkami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

Zakres zadań

 • pełna obsługa archiwizacyjna dokumentacji NIP oraz archiwum podręcznego w siedzibie urzędu,
 • organizowanie i przeprowadzanie przekazywania dokumentów do archiwum/składnicy akt (sporządzanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji),
 • obsługa kancelaryjna urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 marca 2017 r., poz. 43)
 • Znajomość Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 marca 2017 r., poz. 44)
 • Znajomość Ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 869 z późn. zm.)
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Rekrutują z Praca.pl