Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Opole

17 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 68624

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca umysłowa o charakterze administracyjno – biurowym,
• zagrożenie korupcją,
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych półrocznych i rocznych oraz sporządzanie analiz w zakresie objętym sprawozdawczością statystyczną, poprzez ocenę prawidłowości danych. Ścisła współpraca z urzędami skarbowymi oraz IAS, w zakresie sporządzania bieżących informacji oraz raportów.
 • Współpraca i koordynacja w zakresie realizowanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi OUCS, a także z innymi organami i instytucjami.
 • Przygotowywanie dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia kontroli, dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia czynności w ramach pomocy prawnej na podstawie art. 157 Ordynacji podatkowej.
 • Realizacja zapytań w bazach; REMDAT, CERBER, SERCE. Ewidencjonowanie mandatów karnych w systemie ZEFIR.
 • Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z innymi organami i instytucjami w celu pozyskiwania danych dotyczących wpłat i zabezpieczeń zobowiązań podatkowych. Ewidencjonowanie przedmiotowych informacji w bazie KARTA.
 • Przygotowywanie bieżących zestawień, wyjaśnień i informacji w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej w urzędach lub organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych
 • analityczne myślenie,
 • kreatywność,
 • znajomość obsługi systemów informatycznych przydatnych w działalności analitycznej,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zawansowana znajomość arkuszy kalkulacyjnych i baz danych,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • znajomość przepisów VAT, CIT, PIT, KAS, Ordynacja Podatkowa, w zakresie niezbędnym do prowadzenia analiz.
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent