Starszy specjalista do spraw: zwalczania zmów przetargowych Departament Ochrony Konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

1 dzień temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63413 z dnia 20 maja 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw: zwalczania zmów przetargowych
Departament Ochrony Konkurencji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 2; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z zakresu zmów przetargowych (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciw działania zmowom przetargowym.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projektów apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach zmów przetargowych oraz projektów innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKIK, w celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentowanie Prezesa UOKIK przed sądami różnych instancji w procesie odwoławczym od rozstrzygnięć organu.
 • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych w przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności zmów przetargowych ( w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez UE).
 • Współpraca z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze zwalczania zmów przetargowych, w tym reprezentowanie Prezesa UOKIK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem ich spójności z zapobieganiem i zwalczaniem zmów przetargowych.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie stosowania lub egzekwowania prawa
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa antymonopolowego, kc, kpc i kpa,orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie prawa antymonopolowego lub postępowania cywilnego i administracyjnego lub prawa spółek lub prawa działalności gospodarczej lub prawa zamówień publicznych
 • Posiadane kompetencje: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2.
 • Uprawnienia radcy prawnego lub w trakcie aplikacji radcowskiej
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie potwierdzające znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia radcy prawnego lub zaświadczenie o odbywaniu aplikacji radcowskiej
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 01 czerwca 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem DOK-2-StS/ZP.


W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) wyjątkowo dopuszczamy składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres agnieszka.wojna@uokik.gov.pl.

Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia aplikacji w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@uokik.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:Informacje o wymogu podania danych: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: 
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
10. Mnożnik: zwykły - 2,46; POPT - 2,751.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych