Starszy Specjalista ds. potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych w Wydziale Nadzoru Standaryzacji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Radom

4 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Starszy Specjalista ds. potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych w Wydziale Nadzoru Standaryzacji

Nr Ref.: BR/DD/WR/SS1/05/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • udział w:
  • uzgodnieniach dokumentacji przed inwestycyjnej w zakresie rozwiązań technicznych w obrębie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,
  • próbach i testach fabrycznych w celu zapewnienia spełnienia wymagań standardów technicznych,
  • odbiorach inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej, w szczególności w sprawdzeniach technicznych w zakresie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,
  • opracowywaniu i aktualizacji standardów, specyfikacji technicznych i wymagań funkcjonalnych w zakresie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,
 • opiniowanie opracowywanej w ramach realizacji zadań inwestycyjnych dokumentacji i rozwiązań technicznych w obrębie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,
 • nadzór nad stosowaniem standaryzacji i typizacji w procesach realizowanych przez zamiejscowe komórki organizacyjne w zakresie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,
 • śledzenie analiz awaryjności obiektów i ich części składowych w zakresie potrzeb własnych na terenie odpowiedzialności przypisanej do danej zamiejscowej komórki organizacyjnej,
 • wsparcie techniczne przy formułowaniu ocen w zakresie wydarzeń sieciowych, stanu technicznego urządzeń, stanów awaryjnych lub zakłóceniowych w zakresie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej związanej z przyłączaniem do sieci przesyłowej infrastruktury podmiotów zewnętrznych tj. odbiorców, wytwórców i spółek dystrybucyjnych w zakresie odpowiedzialności wydziału,
 • implementacja efektów prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych w standardach technicznych w zakresie odpowiedzialności wydziału.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne - elektroenergetyka lub kierunek pokrewny,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub na stanowisku eksploatacji aparatury pierwotnej lub potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych 110 kV lub powyżej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2 – Pre-Intermediate, 
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz do prowadzenia samochodu służbowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru gr. 1 i 2, bez ograniczenia napięcia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe@pse.pl). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk