Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź

28 dni temu

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 54254

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w terenie
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy w tygodniu: z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w sprawie obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej; z klientami pomocy społecznej przyjmowanie skarg i wniosków; z podmiotami występującymi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej,
 • wykonywanie czynności wynikających ze sprawowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie placówki całodobowej opieki, bez zezwolenia wojewody oraz nakładania kar pieniężnych za niewykonanie zaleceń pokontrolnych,
 • dokonywanie oceny merytorycznej wniosków dotyczących przyznania dotacji pochodzących z budżetu Wojewody lub rezerwy celowej budżetu państwa,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków oraz petycji,
 • prowadzenie spraw związanych z polityka senioralną.
 • opiniowanie uchwał z zakresu pomocy społecznej oraz wniosków jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach programu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz dokonywanie weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody specjalnej z zakresu pomocy społecznej, przyznawanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • współudział w tworzeniu rocznych planów kontroli, budżetu zadaniowego oraz analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej, doświadczenie z zakresu pomocy społecznej
 • specjalizacja z zakresu pomocy społecznej,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ww. ustawy, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o kontroli w administracji rządowej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętności: sumienność, rzetelność, uczciwość, kreatywność, wysokie kompetencje interpersonalne, kultura osobista.