Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Stażysta - Informatyk w Oddziale Administracyjnym

SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Wieliczka

174 dni temu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce

 

Zarządzeniem z dnia 2 listopada 2018 r. ogłasza nabór na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, w drodze konkursu


Wolne stanowisko: stażysta (docelowo informatyk w Oddziale Administracyjnym)

Liczba stanowisk: 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25

Oznaczenie konkursu: Adm.Wi-111-19/18

 

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014, 400)


 

 

Opis stanowiska pracy:
 • Monitorowanie, zapewnienie ciągłości i sprawnego działania systemu teleinformatycznego, sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego w tut. Sądzie,
 • Instalacja i, konfiguracja i utrzymanie desktopowych systemów operacyjnych oraz aplikacji na stacjach roboczych,
 • Instalacja, konfiguracja i utrzymanie urządzeń skanujących, drukujących oraz innych komponentów niezbędnych do pracy użytkownika,
 • Instalacja, aktualizacja, i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych oraz oprogramowania,
 • Bieżąca obsługa systemów IT we współpracy z firmami zewnętrznymi współpracującymi z Sądem.
 • Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu IT, systemów informatycznych i aplikacji. Usuwanie ( w miarę możliwości technicznych) awarii sprzętu komputerowego lub diagnozowanie poważniejszych awarii przed przekazaniem sprzętu do serwisu.
 • Nadzór nad naprawami i konserwacją urządzeń technicznych,
 • Zarzadzanie cyklem życia sprzętu i oprogramowania. Wnioskowanie o zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, opracowywanie specyfikacji na sprzęt informatyczny, współpraca z dostawcami sprzętu/oprogramowania przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych,
 • Wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych,
 • Administrowanie serwerami bazodanowymi Microsoft SQL Serwer 2008/2012 (nadawanie uprawnień, konserwacja i nadzór nad bazami danych, wykonywanie i nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, wykonywanie zapytań w Transact-SQL,
 • Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • Nadzór i dbanie o zachowanie integralności infrastruktury sieci LAN/WAN, VPN,
 • Wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych,
 • Dbanie o legalność stosowanego oprogramowania,
 • Planowanie i wykonywanie aktualizacji oprogramowania, w tym nadzór nad aktualizacją zabezpieczeń antywirusowych komputerów stacjonarnych i przenośnych,
 • Zarządzanie stosowanymi w systemach informatycznych środkami uwierzytelnienia, w tym rejestrowania i wyrejestrowania użytkowników oraz dokonywanie zmian uprawnień na podstawie wniosków przygotowanych przez osobę uprawnioną.
 • Diagnoza oraz usuwanie (w miarę możliwości technicznych) problemów związanych z telefonami, współpraca w obszarze łączy telefonicznych,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej systemu teleinformatycznego i dokumentacji dotyczącej zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • Instruktaż pracowników z zakresu podstaw obsługi użytkowanych przez nich programów i sprzętu informatycznego. Nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem,
II. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko stażysty.
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7 i Windows 10 (instalacja , konfiguracja, wiedza z zakresu wdrażania i zarządzania domeną oraz usługami sieciowymi Windows),
 • Administracja i nadzór nad systemami MS Windows ( wiedza z zakresu wdrażania i zarządzania domeną oraz usługami sieciowymi Windows),
 • Praktyczna znajomość pakietów biurowych Office od wersji 2007 (instalacja, konfiguracja),
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu administrowania systemami MS Windows Server od wersji 2008,
 • Znajomość administracji i obsługi baz danych Microsoft SQL Sewer 2008/2012,
 • Znajomość podstaw zagadnień z zakresu wirtualizacji ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania VMware
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Active Directory,
 • Znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • Wiedza z zakresu konfiguracji i zarządzania urządzeniami UTM,
 • Znajomość podstaw budowy, działania i serwisowania sieci komputerowych Lani WAN (np. Cisco, HP),
 • Doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami klasy firewall (np. Fortinet),
 • Dobra znajomość podstaw : budowy, obsługi, napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego,
 • Znajomość sprzętu komputerowego, technik i technologii zarządzania bezpieczeństwem informacji w sieciach
 • Ogólna wiedza z zakresu telekomunikacji,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
 • Ogólna wiedza z zakresu polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • Mile widziana znajomość programów Currenda-Sawa, Kurator, ZSRK SAP, Płatnik
III. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość programu Sawa firmy Currenda,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prezentować wysoki poziom kultury osobistej,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze.
III. Wymagane dokumenty:
 • zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu
 • CV o przebiegu zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,

Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,

 

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 

do 16 listopada 2018 r.

 

osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Oddział Administracyjny

ul. Janińska 25

32 - 020 Wieliczka

 

z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi-111-19/18”

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista osób zakwalifikowana do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 26 listopada 2018 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce www.wieliczka.sr.gov.pl z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

 

Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.

 

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Poznaj stanowisko: Stażysta

Stażysta – osoba, która odbywa staż zawodowy w miejscu pracy. Staż może mieć formę płatną lub bezpłatną. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, osobę, która uczy go zawodu. Jedną z form stażu zawodowego jest staż podyplomowy. Do głównych obowiązków stażysty należy: przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy, sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu ...
Stażysta Praca Stażysta

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (701)
Wałbrzych (55)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (250)
Toruń (151)
Lubelskie:
Lublin (266)
Chełm (54)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (944)
Tarnów (92)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (2175)
Radom (170)
Płock (70)
Opolskie:
Opole (245)
Nysa (93)
Podkarpackie:
Rzeszów (145)
Przemyśl (36)
Podlaskie:
Białystok (177)
Suwałki (41)
Łomża (35)
Pomorskie:
Gdańsk (508)
Gdynia (268)
Słupsk (87)
Śląskie:
Katowice (663)
Częstochowa (177)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (206)
Elbląg (112)
Ełk (59)
Wielkopolskie:
Poznań (651)
Kalisz (88)
Konin (76)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (341)
Koszalin (114)
Kołobrzeg (46)
Auchan (185)
Tesco (146)
Inditex (32)
Leroy Merlin (181)
Bricoman (30)
STRABAG (6)
ABB (41)
Accenture (114)
Carrefour (147)
PKO BP (323)
PwC (30)
KPMG (43)
Orange (38)
IKEA (38)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl