Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Terenowy inspektor drogowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Kraków

28 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor drogowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 52467

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca w terenie oraz administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
-praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względów na nieprzystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie z użytkownikami dróg, z mieszkańcami wzdłuż ciągów drogowych oraz z wykonawcami robót,
Kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu z urzędami administracji publicznej,
- korzystanie z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

Zakres zadań

 • Prowadzenie bieżącej analizy realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg, przygotowywanie i nadzorowanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych,
 • Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg, w zakresie techniczno-eksploatacyjnym, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń BRD, w tym identyfikowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Współpracowanie z Policją, Strażą Pożarną, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Uczestniczenie w komisjach odbioru robót zleconych,
 • Współpracowanie z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu kontroli i odbiorach robót z zakresu bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg, w systemie obszarowy,
 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • Prowadzenie ewidencji projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontrolowanie realizacji tych projektów oraz sporządzanie protokołów kontroli i wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
 • znajomość rozporządzeń : Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • praktyczna znajomość pakietu MS - Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • Znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,