Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Wizytator

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Szczecin

35 dni temu

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 53823

Warunki pracy

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3400,00 zł brutto
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.
Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewaluacji całościowych i problemowych celem ustalania poziomu spełniania wymagań przez szkoły i placówki,
 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu, warunków i podejmowania działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z obowiązującym prawem,
 • wspomaganie dyrektorów szkół i placówek oraz monitorowanie ich działania w celu podniesienia jakości sprawowania przez nich nadzoru pedagogicznego zgodnego z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa,
 • gromadzenie i weryfikowanie danych oraz opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz wykonywanie zadań w celu doskonalenia pełnionego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego,
 • opracowywanie stosownej dokumentacji w ramach wykonywanych zadań w celu przedstawienia jej do zaopiniowania przełożonemu i zatwierdzenia kuratorowi oświaty.
 • realizacja zadań wspierających w zakresie współpracy międzynarodowej szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego ze szkołami i placówkami zagranicznymi w celu zwiększenia oferty edukacyjnej oraz podniesienia jakości pracy szkół,
 • przygotowywanie komunikatów i publikacji na stronę internetową KO w zakresie realizowanych zadań oraz opracowywanie zestawień, sprawozdań i informacji w celu zwiększenia dostępności do informacji istotnych z punktu widzenia zadań oświatowych,
 • obsługa klientów zewnętrznych, udzielanie odpowiedzi pisemnych, telefonicznych i osobistych w zakresie prowadzonych spraw w celu usprawnienia jakości ich pracy oraz redagowanie pism urzędowych a także podziękowań, zaproszeń, listów gratulacyjnych,
 • prowadzenie rejestru spraw WKBN.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończoną formę doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięć lat stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym B2
 • dwa lata stażu pracy - doświadczenie w pracy ze szkołami i placówkami szkolnictwa zawodowego (branżowe i techniczne),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B 2,
 • praca w urzędzie organu sprawującego nadzór nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły i placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkoły i placówki lub doświadczenie w pracy w szkole lub placówce prowadzącej szkolnictwo branżowe i techniczne
 • zdolność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, kreatywność i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.