Asystent Muzealny

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oświęcim

3 dni temu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
zatrudni na stanowisko:

 

Asystent Muzealny
Miejsce pracy: Oświęcim
 
Zakres obowiązków:
 • Przygotowanie i organizowanie szkoleń studentów uczelni wyższych z Polski i zagranicy w ramach seminariów, konferencji, kursów i praktyk.
 • Przygotowanie, organizowanie sesji tematycznych, lekcji muzealnych, konkursów i in. dla młodzieży szkolnej z Polski i zagranicy.
 • Przygotowanie i organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów z Polski i zagranicy w formie seminariów, sesji tematycznych, podróży studyjnych, kursów i in.
 • Przygotowanie i organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych na temat metodyki nauczania o Auschwitz i Holokauście.
 • Przygotowanie zestawów dydaktycznych na potrzeby prowadzonych szkoleń. Prowadzenia dokumentacji realizowanych projektów.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • Studia wyższe na kierunku związanym z zakresem gromadzonych w Muzeum zbiorów
 • Dobra znajomość tematyki związanej z KL Auschwitz i II wojną światową
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B2, potwierdzona certyfikatem)
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole i gotowość podejmowania się różnorodnych zadań związanych z funkcjonowaniem Muzeum
 • Biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców)

Życiorys zawierający klauzulę zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

 

Termin składania ofert od 10 września 2019 r. do skutecznego zakończenia naboru.

 

Każda złożona aplikacja musi zawierać poniższą klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.


INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy
w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr telefonu 33 844-81-15;
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami),
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 5. Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji
 10. Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Poznaj stanowisko: Muzealnik 
Muzealnik, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest pracownikiem muzeum, odpowiedzialnym za przechowywanie, pielęgnowanie, katalogowanie, oraz udostępnianie dóbr kultury w nim się znajdujących. W zależności od charakteru i obszaru zainteresowań danego muzeum misją muzealnika jest promowanie i przekazywanie wiedzy o kulturze danej społeczności, regionu czy okresu sztuki za pośrednictwem eksponatów wystawianych na muzealnych ...
Praca Muzealnik