Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Asystent naukowy
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Warszawa
4 000 zł brutto/mies.
specjalista (mid)
umowa o pracę
45 dni temu

Ogłoszenie numer: 5228315, z dnia 2021-08-02

Pracownia Biologii Molekularnej, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 02-776 ul. Indiry Gandhi 14.

Asystent naukowy

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Instytut Hematologii i Transfuzjologii oferuje stanowisko asystenta naukowego w interdyscyplinarnym projekcie dotyczącym nowoczesnej diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej realizowanym z funduszy Agencji Badań Medycznych w ramach projektu „Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, ewerolimusu lub gilteritinibu z deksametazonem u chorych z nawrotową ALL i identyfikacja biomarkerów w oparciu o badania proteomiczne”.

 

Opis projektu:


Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), nowotwór wywodzący się z prekursorów limfocytów, jest rzadką chorobą nowotworową o złym rokowaniu. Wprowadzenie wysokoprzepustowych metod badawczych pozwoliło na wyodrębnienie nowych podtypów choroby, różniących się przebiegiem i wrażliwością na leczenie. Jednakże, niezależnie od typu molekularnego ALL, podstawą leczenia tej choroby u dorosłych jest intensywna chemioterapia i standardowo nie stosuje się terapii celowanych. Dostępne dane przedkliniczne wskazują jednak, że choć w przypadku stosowania standardowego protokołu leczenia zależna od kinaz ALL rokuje gorzej niż inne podtypy choroby, dodanie leków celowanych w molekularne podłoże zaburzeń pozwala zwiększyć skuteczność leczenia, a być może także wydłużyć przeżycie.

 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie jednoośrodkowego, interwencyjnego badania klinicznego fazy 1 służącego ocenie skuteczności i bezpieczeństwa podawania inhibitorów kinaz (trametinibu, ewerolimusu i gilteritinibu) w skojarzeniu z deksametazonem, u pacjentów z nawrotową/ oporną na leczenie ALL. Projekt, w który będzie zaangażowany asystent, stanowi uzupełnienie tego badania klinicznego o badania nad diagnostyką towarzyszącą (ang. companion diagnostics) opartą na funkcjonalnej ocenie profilu aktywności kinaz w komórkach białaczkowych, umożliwiającą identyfikację kandydatów do leczenia.

 

Rolą asystenta naukowego będzie opracowanie, optymalizacja i walidacja badań farmakoproteomicznych służących ocenie profilu aktywności kinaz u pacjentów z ALL. Po wstępnym etapie przygotowawczym, asystent będzie prowadził badania farmakoproteomiczne zaplanowane w ramach badania klinicznego oraz będzie współodpowiedzialny za badanie populacyjne służące opracowaniu farmakoproteomicznych biomarkerów odpowiedzi na leczenie. Zadania badawcze będą wymagały ścisłej współpracy z personelem klinicznym oraz ośrodkami współpracującymi w kraju i za granicą, co umożliwia zdobycie doświadczenia w badaniach translacyjnych na pograniczu laboratorium i kliniki.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest jedną z wiodących instytucji badawczych w Polsce, służącą jako ośrodek referencyjny w dziedzinie hematologii. Badania zostaną przeprowadzone w młodej, dynamicznej grupie badawczej. Oferujemy możliwości rozwoju naukowego, poznanie najnowszych technik badawczych, w tym wysokoprzepustowego profilowania aktywności kinaz i sekwencjonowania nowej generacji, współpracę z wiodącymi instytucjami badawczymi w kraju i za granicą oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii badawczych.

 

Obowiązki asystenta naukowego:

 • Optymalizacja metody wysokoprzepustowego badania aktywności kinaz i badania wrażliwości na inhibitory kinaz ex vivo (we współpracy z partnerem projektu)
 • Charakterystyka komórek ALL wysokoprzepustowymi metodami genetycznymi i proteomicznymi w celu identyfikacji zaburzeń warunkujących oporność na leczenie;
 • Poszukiwanie biomarkerów odpowiedzi na leczenie ALL poprzez profilowanie aktywności kinaz w komórkach białaczkowych izolowanych od pacjentów w różnych stadiach choroby
 • Analiza i prezentacja danych
 • Nadzór nad młodszymi członkami zespołu
 • Współpraca z członkami Zespołu przy innych projektach naukowych
 • Dbanie o wysokie standardy techniczne i etyczne pracy, dobrą praktykę laboratoryjną i relacje z innymi członkami zespołu

Wymagania

 • Wykształcenie biologiczne (biochemia, biologia molekularna, biotechnologia i dyscypliny pokrewne) lub medyczne (tytuł magistra farmacji, magistra diagnostyki laboratoryjnej lub lekarza);
 • Doświadczenie w podstawowych technikach laboratoryjnych;
 • Zainteresowanie patogenezą nowotworów układu krwiotwórczego i wykorzystania metod wysokoprzepustowych w biomedycynie oraz doświadczenie laboratoryjne w zakresie biologii molekularnej, biochemii i/lub bioinformatyki będą dodatkowym atutem;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

 • Pracę w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym środowisku, w ścisłej współpracy z zespołami z innych instytucji badawczych w Polsce i zagraniczną firmą biotechnologiczną
 • Możliwości rozwoju zawodowego i zdobycia unikalnego doświadczenia w badaniach translacyjnych na styku medycyny klinicznej, diagnostyki i biologii molekularnej
 • Możliwość ubiegania się o stopień doktora w trybie eksternistycznym (bez statusu doktoranta)
 • Wynagrodzenie 4000 zł/miesiąc, umowa o pracę

Lista wymaganych dokumentów:

 • CV zawierające wykaz publikacji, pobyty naukowe i inne osiągnięcia (3 strony)
 • List motywacyjny
 • List polecający od poprzedniego opiekuna naukowego/ mentora
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest głównym w Polsce ośrodkiem naukowym w zakresie hematologii i transfuzjologii oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym.

 

Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielanie wysokospecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy personelu Instytutu.

 

Instytut prowadzi działalność leczniczą (lekarze, pielęgniarki), diagnostyczną (diagności), naukową i dydaktyczną. Dodatkowo pracownicy biurowi dbają o obsługę lecznictwa, finanse, obsługę kadrowo-płacową, właściwy sprzęt badawczo-diagnostyczny oraz zaawansowane systemy IT wspierające codzienną pracę.

Jeżeli w ogłoszeniach zarówno na naszej stronie internetowej jak i praca.pl nie ma ogłoszenia o rekrutacji na stanowisko na jakie jesteście Państwo zainteresowani aplikacje można wysłać na rekrutacja@ihit.waw.pl Zostanie ona przekierowana do ewentualnie zainteresowanego działu.

 

Działalność lecznicza Instytutu obejmuje:

 • diagnostykę i leczenie chorób układu krwiotwórczego i chłonnego

 • diagnostykę i leczenie zaburzeń hemostazy

 • opiekę nad chorymi na porfirię

 • przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych

 • leczenie chirurgiczne, w tym również u chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz w zakresie chirurgii naczyń.

Działalność lecznicza realizowana jest w pięciu klinikach:

1/ Klinika Hematologii,

2/ Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych,

3/ Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych,

4/ Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Hematologicznej,

5/ Klinika Chirurgii Naczyniowej,

oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Leczenia Dziennego, Oddziale Badań Klinicznych oraz na Bloku Operacyjnym..

 

Działalność diagnostyczna Instytutu obejmuje szeroki zakres badań laboratoryjnych niezbędnych w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, układu hemostazy, chorób metabolicznych oraz badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami komórek krwi, diagnostyki konfliktu matczyno-płodowego, powikłań potransfuzyjnych, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu. W Instytucie prowadone są również badania wirusologiczne w zakresie diagnostyki i epidemiologii wirusów ważnych ze względu bezpieczeństwa przetoczeń krwi oraz immunogenetyczne typowanie biorców i dawców do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Instytut wykonuje badania obrazowe, diagnostykę chorób naczyń i badania endoskopowe w szerokim zakresie.

 

 

 

Działalność diagnostyczną i naukową prowadzi osiem zakładów naukowych z pracowniami diagnostycznymi:

1/ Zakład Transfuzjologii,

2/ ZakładDiagnostyki Hematologicznej,

3/ Zakład Hematologii Eksperymentalnej,

4/ Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych,

5/ Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej,

6/ Zakład Wirusologii,

7/ Zakład Immunogenetyki,

8/ Zakład Radiologii.

 

Przedmiotem działalności naukowej Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych oraz upowszechnianie, wdrażanie i przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki.

Działalność naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii finansowana jest m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dofinansowana ze środków własnych Instytutu.

 

Instytut dostarcza wysoką jakością świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i diagnostów. Kadrę naukową Instytutu stanowią profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajnni adiunkci, i asystenci.

W 2008 roku Instytut wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego w tym normy ISO 9001:2001 i 14001:2005 w zakresie udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w hematologii, transfuzjologii i dyscyplinach pokrewnych. Ponadto w 2011 roku Instytut wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i uzyskał Certyfikaty Jakości dla Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001:2007. W czerwcu 2014 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii uzyskał Certyfikat Jakości ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001.

O wysokiej jakości usług leczniczych świadczą najwyższe miejsca w dorocznym rankingu szpitali Bezpieczny Szpital, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Od 2008 roku Instytut corocznie jest laureatem konkursu lub zajmuje drugie miejsce w kategoriach “Najlepszy szpital monospecjalistyczny” lub “Najlepszy szpital w województwie mazowieckim”. W 2018 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii po raz kolejny stanął na podium Rankingu Szpitali 2018 „Bezpieczny Szpital Przyszłości” i został wyróżniony w kilku kategoriach. Instytut zajął: I miejsce w Polsce w kategorii „Sieć – szpitale ogólnopolskie”, I miejsce w Polsce w kategorii „Szpitale zabiegowe monospecjalistyczne bez onkologicznych” oraz II miejsce w Rankingu Szpitali 2018 w województwie mazowieckim.

 

Podobne oferty