Bibliotekarz

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oświęcim

6 dni temu

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

zatrudni na stanowisko:

Bibliotekarz
Miejsce pracy: Oświęcim
Zakres obowiązków:
 • gromadzenie publikacji zgodnych z profilem biblioteki poprzez monitorowanie rynku księgarskiego i dokonywanie zakupów,
 • opracowanie książek (sporządzenie i uzupełnianie opisów katalogowych, sygnowanie książek),
 • opracowanie wycinków prasowych i materiałów elektronicznych,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych i prowadzenie związanej z tym statystyki,
 • udzielanie informacji naukowych,
 • współpraca z innymi bibliotekami w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • opieka nad księgozbiorem w czytelni i magazynach m.in. prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie publikacji,
 • sporządzenie kwerend,
 • prowadzenie korespondencji związanej z działalnością biblioteki,
 • rejestracja bieżącej prasy,
 • opracowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych (bibliotecznych),
 • przygotowanie i koordynowanie projektów organizowanych przez bibliotekę,
 • opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących biblioteki,
 • udział w targach księgarskich i konferencjach bibliotekarskich.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe na poziomie magistra nauk humanistycznych (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, historia),
 • minimum dwa lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów bibliotecznych działających w oparciu o MARC-21,
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Office,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie w przydzielone zadania,
 • dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (otwartość, komunikatywność),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kat. B.

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania. Termin składania ofert: od 14 lutego 2020r. do skutecznego zakończenia naboru.

 

Każda złożona aplikacja musi zawierać poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669)”

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 


INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy
w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr telefonu 33 844-81-15;
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami),
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 5. Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji
 10. Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz 
Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Praca Bibliotekarz