Członek Zarządu Spółdzielni ds. eksploatacyjno-technicznych / Dyrektor techniczny

Spóldzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wolska Żelazna Brama"

Warszawa

3 dni temu

OGŁOSZENIE

RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama”

w Warszawie ul. Krochmalna 32 ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:


Członek Zarządu Spółdzielni ds. eksploatacyjno-technicznych / Dyrektor techniczny
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • określanie kierunków i metod działania w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego obiektów spółdzielni,
 • zarządzanie pracami prac pionu technicznego i pionu eksploatacji,
 • opracowywanie planu remontów, analiz i sprawozdań z pracy pionu technicznego i eksploatacji,
 • współpraca z Radą Nadzorczą i Komitetami Domowymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk technicznych (preferowane), zarządzania, ekonomii lub prawa,
 • minimum 5-letni staż pracy,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi,
 • minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za umyślne przestępstwa
 • ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dyplomów,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie – należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego wraz z wyszczególnieniem głównych czynności lub zadań,
 • oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Wolska Żelazna Brama” danych osobowych zawartych w moim CV oraz innych dołączonych dokumentach, dla potrzeb konkursu na stanowisko Członek zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych, podpisana odręcznie.

Dodatkowymi atutami będą: znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i przepisów prawnych w tym zakresie, posiadanie uprawnień ogólnobudowlanych bez ograniczeń oraz licencji zarządcy nieruchomości, przedstawienie pisemnej koncepcji działania pionu technicznego i eksploatacji na okres 1 roku.

Zgłoszenia kompletne prosimy składać osobiście w siedzibie SBM „Wolska Żelazna Brama” w Warszawie ul. Krochmalna 32, pokój nr 30 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Członka Zarządu” w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu do spółdzielni) do dnia 30 października 2020 r. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem aplikacji na pierwszym etapie konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama” z siedzibą przy ul. Krochmalnej 32, 00-864 Warszawa;
 • W sprawach prawidłowości przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się Administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail: sbmwzb@op.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę z SBM „Wolska Żelazna Brama”;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie, która jest dobrowolna, ale konieczna dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 • Dane przechowywane będą do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Poznaj stanowisko: Dyrektor ds. Technicznych 
Dyrektor do spraw technicznych kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, którego obowiązki są ściśle uzależnione od rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dyrektor opracowuje procedury wewnętrzne, mające zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu, a także kontroluje ich skuteczność. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z ...
Praca Dyrektor ds. Technicznych