Dokumentalista

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oświęcim

2 dni temu

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

zatrudni na stanowisko:

Dokumentalista
Miejsce pracy: Oświęcim
Zakres obowiązków:
 • opracowywanie katalogu naukowego zbiorów Muzeum w tym sporządzanie opisów, wymiarowanie, nanoszenie numerów na obiekty;
 • identyfikacja i pozyskiwanie nowych obiektów zgodnie z przyjętą strategią, standardem pozyskiwania zbiorów a w szczególności: pozyskiwanie nowych obiektów, monitorowanie rynku kolekcjonerskiego/sztuki (aukcji, katalogów aukcyjnych) pod kątem pozyskania obiektów lub przeszukiwanie zbiorów muzealnych (instytucji kultury w Polsce i na świecie), nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie kontaktów pomocnych w rozbudowie kolekcji Muzeum (ze środowiskami muzealników i kolekcjonerów prywatnych), inicjowanie projektów związanych ze zbiorami Muzeum;
 • przygotowywanie umów zakupu/darów i nadzorowanie procesu administracyjnego związanego z pozyskaniem obiektów;
 • uczestniczenie oraz zwoływanie komisji zakupów;
 • wprowadzanie i ewidencjonowanie danych do elektronicznego systemu katalogowania zbiorów muzealnych;
 • wykonywanie kwerend na wewnętrzne potrzeby Muzeum oraz dla podmiotów zewnętrznych;
 • współpraca z darczyńcami i sprzedawcami na potrzeby opracowania naukowego zbiorów;
 • tworzenie kartoteki obiektów w obcym posiadaniu;
 • przygotowywanie opracowań merytorycznych zbiorów;
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących zbiorów;
 • przygotowywanie i prowadzenie skontrum
Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe na poziomie magistra nauk humanistycznych (preferowane kierunki: historia ze szczególnym uwzględnieniem historii XIX i XX wieku, ochrona dóbr kultury: muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnografia);
 • minimum rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego w naukowym opracowywaniu zbiorów muzealnych
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Office, w szczególności Excel;
 • znajomość przepisów prawa muzealnego;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania;
 • dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • otwartość na nowe wyzwania;
 • wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (otwartość, komunikatywność).

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania. Termin składania ofert: od 1 lutego 2020r. do 29 lutego 2020r.

 

Każda złożona aplikacja musi zawierać poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669)”

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 


INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy
w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr telefonu 33 844-81-15;
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami),
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 5. Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji
 10. Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Poznaj stanowisko: Historyk 
Historyk zajmuje się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach, które już zaistniały. Robi to na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Bada zjawiska i procesy zachodzące w dawnych czasach, analizuje je i stara się ułożyć w ciąg przyczynowo-skutkowy.Podstawowym materiałem źródłowym w pracy historyka są zachowane dawne druki, dokumenty, gazety, ...
Praca Historyk