Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Dyrektor Generalny Biura Lekarzy bez Granic (f/m/d)
Lekarze bez Granic
Warszawa
48 dni temu

Médecins Sans Frontières (MSF, Lekarze bez Granic) to niezależna, międzynarodowa medyczna organizacja humanitarna, utworzona w 1971 roku przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy. Lekarze bez Granic działają w ponad 70 krajach na całym świecie, niosąc pomoc medyczną tym, którzy najbardziej jej potrzebują: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Swoje projekty Lekarze bez Granic kierują przede wszystkim do osób znajdujących się w potrzebie, które są całkowicie pozbawione dostępu do odpowiedniej opieki medycznej lub pomocy humanitarnej.

 

Zależy nam na wspieraniu różnorodności i dobieramy pracowników wyłącznie na podstawie kompetencji. Kulturę naszej organizacji opieramy na współpracy, różnorodności i odpowiedzialności.

 

Nowe biuro Lekarzy bez Granic w Polsce (MSF Polska) – rozpocznie swoją działalność do końca 2021 roku. Jego zadaniem będzie pozyskiwanie środków prywatnych przeznaczanych na pracę i misję, rekrutacja wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników terenowych z Polski, informowanie o kryzysach, których jesteśmy świadkami, i potrzebach społeczności, którym pomagamy, a także aktywny udział w debacie na tematy humanitarne.

Dyrektor Generalny Biura Lekarzy bez Granic (f/m/d)
Miejsce pracy: Warszawa

Rozpoczęcie Tak szybko jak to możliwe


Długość umowy  min.33 miesiące


Wymiar etatu Pełen

 

Umowa Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (33 miesiące) z możliwością przedłużenia. Ze względu na politykę mobilności pracowników na stanowiskach kierowniczych, łączny okres obowiązywania umowy o pracę nie może przekroczyć 6 lat.


Wynagrodzenie Wynagrodzenie będzie mieściło się w przedziale wynagrodzeń stosowanych przez inne organizacje i fundacje typu non-profit w Polsce.


Termin nadsyłania aplikacji 02.05.2021

 

Miejsce w ramach organizacji

 

Dyrektor generalny MSF Polska pełni funkcję kierownika i prezesa zarządu Fundacji Lekarze Bez Granic. Dyrektor generalny podlega zarządowi Fundacji (zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji) oraz dyrektorowi generalnemu i zarządowi MSF Niemcy (zgodnie z postanowieniami umowy dwustronnej). MSF Niemcy jako jednostka nadzorująca wspiera MSF Polska, zapewnia inwestycje i odpowiada za działalność biura

 

Ogólny zarys stanowiska

 

Celem dyrektora generalnego będzie reprezentowanie Lekarzy bez Granic w Polsce. Osoba pełniąca tę funkcję będzie kierowała i zarządzała MSF Polska. Jednym z najważniejszych zadań będzie zarządzanie procesem wdrażania Lekarzy bez Granic na rynek fundraisingowy w Polsce w drugiej połowie 2021 roku. Biuro MSF zostanie utworzone w Polsce, aby pozyskiwać środki prywatne na misję MSF, angażować pracowników humanitarnych do naszych projektów, podnosić poziom świadomości na temat pracy MSF oraz informować o kryzysach humanitarnych w języku polskim. Dyrektor generalny będzie odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację wizji strategicznej MSF w Polsce. Będzie kierował zespołem składającym się z 5 do 10 osób w wyznaczaniu i osiąganiu tych celów, zapewniając ich realizację zgodnie z podstawowymi wartościami i zasadami MSF. Dyrektor generalny będzie oficjalnym przedstawicielem i rzecznikiem MSF w Polsce, podejmującym aktywną współpracę ze społeczeństwem i odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami w kluczowych dla MSF kwestiach. Dyrektor generalny jako prezes zarządu reprezentuje polską Fundację Lekarze bez Granic w kontaktach z osobami trzecimi i zapewnia zgodność z wymogami prawnymi i sprawozdawczymi.

 
Główne zadania
 

Strategia, planowanie i ogólny zarząd

 • Kierowanie procesem opracowania strategii i realizacji celów MSF Polska oraz przekładanie ich na roczne plany i budżety w ramach wyznaczonych przez zarząd Fundacji i MSF Niemcy.
 • Prowadzenie procesu rekrutacji pracowników MSF Polskaoraz wprowadzania ich do organizacji
 • Zapewnienie skutecznego przywództwa i zarządzania dla zespołu biura zgodnie z międzynarodowymi strategiami i praktykami zarządzania stosowanymi przez MSF Polska, MSF Niemcy i MSF, w tym szkoleń, rozwoju, wsparcia, rocznej oceny wyników oraz nadzoru jakościowego. Zgodnie z planem strategicznym MSF Niemcy, powinno to wynikać z uznania, że zbiorowe i indywidualne przywództwo oraz dobre zarządzanie ludźmi są niezbędne do współpracy i skutecznego współdziałania w celu osiągnięcia wspólnych celów.
 • Opracowanie wewnętrznych procesów i rozwijanie struktur nowego biura.
 • Wspólnie z Administratorem zarządzanie ogólnymi potrzebami biura, w tym obszarem systemu danych i potrzebami w zakresie zasobów, funkcjonalne zarządzanie biurem, zarządzanie obiektem oraz relacje z dostawcami.
 • Zapewnienie przepływu informacji, komunikacji, wykorzystanie efektu synergii i skutecznej pracy zespołowej w ramach MSF Polska.
 • Współpraca z dyrektorem generalnym MSF Niemcy, jego zespołem i pozostałymi międzynarodowymi przedstawicielami MSF w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności i współpracy w ramach organizacji.

Sposób zarządzania, finanse i odpowiedzialność

 • Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie finansami, kontrolę budżetową, plan roczny, zarządzanie ryzykiem i skuteczne wykorzystanie zasobów w sposób zapewniający zgodność z podstawowymi wartościami i zasadami MSF.
 • Utrzymanie najwyższych standardów odpowiedzialności finansowej i przejrzystości, aby zapewnić pomyślny wynik corocznych kontroli finansowych.
 • Reprezentowanie MSF Polska w kontaktach z MSF Niemcy, a jako prezes zarządu, przed Radą Fundacji oraz regularne przekazywanie im najnowszych informacji i raportów, jak również planowanie i koordynacja spotkań.
 • Pełnienie funkcji przedstawiciela prawnego wobec osób trzecich, jako Prezes Fundacji.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami i przepisami polskiego prawa oraz wewnętrznymi standardami i umowami MSF.
 • Zachęcanie polskich pracowników humanitarnych i pracowników biurowych do zrzeszania się w ramach MSF.
 • Stworzenie struktury umożliwiającej polskim pracownikom MSF udział w rozwoju strategii i działalności biura.
 • Określenie roli MSF Polska w zarządzaniu kryzysowym w przypadku poważnego incydentu zagrażającego bezpieczeństwu polskiego pracownika humanitarnego.

Reprezentacja i komunikacja

 • W odpowiednich przypadkach występowanie w charakterze oficjalnego rzecznika MSF w Polsce w mediach, na platformach i podczas spotkań polskiego społeczeństwa obywatelskiego.
 • Budowanie i utrzymanie reputacji MSF w Polsce: zapewnienie, że tożsamość, wartości, misja i nazwa organizacji będą używane we właściwy i spójny sposób w ramach działalności MSF Polska.
 • Popieranie działań zmierzających do osiągnięcia przez MSF odpowiedniej pozycji w Polsce; zapewnienie, że obawy MSF dotyczące kwestii związanych z potrzebami humanitarnymi i medycznymi określonych grup wrażliwych są odpowiednio reprezentowane wobec właściwych polskich interesariuszy (rząd, władze, społeczeństwo obywatelskie, społeczność akademicka, media) oraz że te wysiłki spowodują lub wpłyną na zmianę polityki i praktyk.
 • W odpowiednich przypadkach reprezentowanie MSF Polska w ramach międzynarodowych struktur i platform MSF.
Pozyskiwanie środków finansowych i zasoby ludzkie
 • Nadzorowanie i kierowanie opracowaniem i wdrażaniem strategii pozyskiwania środków finansowych i powiązanych inwestycji w celu stworzenia bezpiecznych, trwałych i zróżnicowanych źródeł przychodów spełniających potrzeby finansowe i zapewniających niezależność działań realizowanych przez MSF.
 • Zapewnienie zgodności strategii i praktyki pozyskiwania środków finansowych z zasadami organizacji w zakresie pomocy humanitarnej i fundrasingu.
 • Samodzielne dostrzeganie możliwości pozyskania środków (np. imprezy organizowane przez głównych darczyńców, kontakty ze spółkami) oraz reprezentowanie MSF i jej wartości w kontaktach z darczyńcami.
 • Nadzorowanie opracowania i wdrożenie strategii marketingowej służącej rekrutacji w terenie aby pozyskać zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników terenowych z Polski zgodnie z ambicjami i potrzebami operacyjnymi.
 • Współpraca z zespołem ds. zasobów ludzkich MSF Niemcy działającym w charakterze odpowiedzialnego podmiotu zarządzającego zasobami ludzkimi polskich pracowników humanitarnych, a w razie konieczności z centrami operacyjnymi, we wszystkich kwestiach związanych z rekrutacją w terenie w celu zmaksymalizowania rekrutacji i dobrania polskich pracowników humanitarnych.
Umiejętności i doświadczenie
 • Duże przywiązanie do zasad i wartości humanitarnych MSF.
 • Doświadczenie w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej lub rozwojowej, najlepiej obejmujące doświadczenie w pracy w terenie lub doświadczenie w pracy w trzecim sektorze.
 • Dodatkową zaletą będzie wcześniejsze doświadczenie na stanowisku operacyjnym lub kierowniczym w ramach MSF.
 • Udokumentowana umiejętność przekładania całościowej wizji na znaczącą i wykonalną strategię wielofunkcyjną.
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie uruchamiania działalności, umiejętność i nastawienie na osiąganie wyników oraz duże zainteresowanie podejmowaniem i kontrolowaniem inicjatyw związanych z pozyskiwaniem środków i marketingiem oraz rezultaty w realizacji wyznaczonych planów rozwoju w określony czasie.
 • Udokumentowane osiągnięcia związane z planowaniem i zarządzaniem zgodnie z budżetem, harmonogramem i pod presją czasu.
 • Osiągnięcia w zakresie zarządzania zespołem, umożliwiania ich rozwoju oraz coaching.
 • Dogłębne zrozumienie mechanizmów i procesów właściwych dla organizacji (np. związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i finansami).
 • Udokumentowana umiejętność występowania publicznie i reprezentowania organizacji w mediach, przed instytucjami rządowymi i społeczeństwem.
 • Osiągnięcia w zakresie promowania, stymulowania i negocjacji (dyplomatycznie) z szerokim gronem podmiotów, w tym organami zarządzającymi i partnerami międzynarodowymi.
 • Udokumentowana wiedza na temat polskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz doświadczenie w tym zakresie.
 • Doświadczenie i znajomość obszaru pozyskiwania środków finansowych w Polsce, w tym ram prawnych i metod pozyskiwania środków.
 • Pożądana znajomość ram prawnych, finansowych i administracyjnych na potrzeby polskiej Fundacji.
 • Umiejętność i chęć szybkiego przyswajania wiedzy na temat medycznego aspektu pracy MSF.
 • Chęć i wola stworzenia kultury angażowania kierownictwa w pozyskiwanie środków finansowych.
 • Duża elastyczność – gotowość do pracy w nieregularnych godzinach, w tym w weekendy oraz podróżowania do innych biur i projektów MSF.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.