Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

Opole

90 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 52973

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca o charakterze administracyjno-biurowym,
• permanentna obsługa interesantów,
• wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
• warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanej toalety,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • Wykonywanie całości przedsięwzięć związanych z nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych w celu uzupełnienia jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych.
 • Przeznaczanie żołnierzy rezerwy do obrony cywilnej w celu zapewnienia uzupełnienia formacji obrony cywilnej.
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z wykorzystaniem świadczeń osobistych i rzeczowych celem uzupełnienia potrzeb jednostek wojskowych i WKU
 • Bieżące aktualizowanie danych żonierzy rezerwy posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w celu utrzymywania aktualności ewidencji wojskowej.
 • Gromadzenie informacji uzyskanych od terenowych organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego o stanie nieruchomości i rzeczy ruchoych w celu wykorzystania ich na potrzeby Sił Zbrojnych
 • Przesyłanie do Urzedów Miast i Gmin wniosków o nałożenie obowiązków świadczeń osobistych i przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele doraźnych świadczeń rzeczowych zgodnie z zapotrzebowaniami nadesłanymi z JW i potrzebami WKU.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość stosownych do stanowiska pracy przepisów wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U z 2019 r., poz. 1541 t.j.), ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi programu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa z zakresu prowadzenia ewidencji wojskowej.
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent