Funkcjonariusz Policji

Komenda Stołeczna Policji

Warszawa

3 dni temu

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

Funkcjonariusz Policji
Miejsce pracy:Warszawa

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035) tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18). Natomiast zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

 • pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;
 • pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;
 • pkt 9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:


Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr KSP

01-195 Warszawa
Al. Solidarności 126|
w poniedziałki w godzinach 08.00-19.30
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30

 

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Ul. Jagiellońska 26B
wtorek - godz. 09.00 – 15.00
czwartek - godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Ul. Kościelna 3
poniedziałek - godz. 10.00-13.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15/17

wtorek– godz. 10.00-14.00

środa– godz. 10.00-14.00

czwartek– godz.10.00-14.00

piątek– godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Ul. Bartniaka 19

wtorek– godz. 09.00-15.00

czwartek– godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Ul. Wileńska 43A

wtorek – 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji wNowym Dworze Mazowieckim

Ul. Ignacego Jana Paderewskiego 3

wtorek – godz. 10.00-12.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 8

poniedziałek – godz. 10.00.-14.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego (szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wzoru 2b ankiety znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod adresem

http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/77/152/MATERIALY_DO_POBRANIA.html?search=255712
(ankieta bezpieczeństwa do wypełnienia).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wzór kwestionariusza osobowego (praca.policja.pl/pwp/rekrutacja)

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać  w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej praca.policja.pl)
 • w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP Al. Solidarności 126 w Warszawie
  tel.: +48 47 723-24-49, +48 47 723-24-51,+48 47 723-24-52, +48 47 723-24-53, tel.: +48 47 723-24-59

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W POLICJI WYKSZTAŁCENIA:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby
  w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione,
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),
 • wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

PREFERENCJE Z TYTUŁU UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień  ratownika  wodnego,  uprawnień  w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii  „A” lub „C”.

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W 2020 ROKU:

 • 27 lutego
 • 21 kwietnia
 • 13 lipca
 • 16 września
 • 5 listopada
 • 30 grudnia

Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

Poznaj

Komenda Stołeczna Policji

Praca w Policji - co musisz wiedzieć?

Dlaczego warto pracować w Policji?

Lubisz kontakt z ludźmi, jazdę samochodem lub motocyklem, interesujesz się samoobroną i sportami walki, a może jesteś zapalonym motorowodniakiem? W szeregach Policji masz możliwość połączenia wielu swoich pasji z zawodem.

Jesteśmy solidnym pracodawcą, służba w Policji to bezpieczeństwo finansowe, to także dodatkowe świadczenia socjalne obejmujące Ciebie i Twoją rodzinę.

Dołącz do nas!
Każdy dzień to nowe wyzwania w walce z przestępczością i dbanie o bezpieczeństwo innych ludzi.

Wyzwania które często wymagają dużej determinacji, a sprostanie im daje dużą satysfakcję, Ty też możesz się z nimi zmierzyć.

Garnizon Stołeczny Policji w skrócie
Komenda Stołeczna Policji
7 komend rejonowych Policji
9 komend powiatowych Policji
4 komisariaty specjalistyczne Policji
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji
Oddział Prewencji Policji
Obszar działania: około 6 tys. km2
Liczba mieszkańców: ponad 3 mln
10 tysięcy policjantów
2 tysiące pracowników cywilnych
Średnio 2,4 tysiąca interwencji dziennie
Trzy piony:
prewencyjny
kryminalny
logistyczny

Kariera w Policji — profil kandydata, dokumenty rekrutacyjne, opinie pracowników

Kandydat do służby w Policji powinien:

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
 • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Oto dokumenty wymagane przy rekrutacji do pracy w Policji:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu)
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej, znajdziesz na stronie internetowej www.policja.waw.pl
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
Al. Solidarności 126,
01-195 Warszawa
Tel. tel.: +48 47 723-24-49, +48 47 723-24-51,+48 47 723-24-52, +48 47 723-24-53, tel.: +48 47 723-24-59
Fax 22 603-60-99

Ty inwestujesz w wiedzę – my dajemy dodatkowe punkty za:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - to 8 punktów
 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - to 6 punktów
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4 punkty
 • wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 punkty

Twoje hobby i umiejętności = nasze dodatkowe punkty

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 punkty
 • uprawnienia instruktora: sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
 • uprawnienia ratownika wodnego – 2 punkty
 • uprawnienia w dziedzinie płetwonurka lub wykonywania prac podwodnych – 2 punkty
 • uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Wszystkie punkty uzyskane z poszczególnych etapów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty z tytułu posiadanego wykształcenia i preferowanych umiejętności są sumowane.
 • Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 240, przy czym z etapów postępowania może uzyskać 220 punktów a z tytułu posiadanych preferencji – 20.
 • Kolejność na liście przyjętych do służby kandydatów ustala się w zależności od uzyskanej łącznej liczby punktów - od największej do najmniejszej.

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Złożenie kompletu dokumentów.
 2. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.
 3. Test wiedzy.
 4. Test sprawności fizycznej.
 5. Test psychologiczny.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna.
 7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (komisja lekarska).
 8. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu do służby rozpoczniesz szkolenie podstawowe (stacjonarne, około 7 miesięcy) w jednym z naszych ośrodków szkoleniowych.


Policyjni eksperci radzą
Jak przejść rozmowę kwalifikacyjną do służby w Policji oraz zdać test wiedzy?

nadkom. Jadwiga Mrowca z Wydziału Kadr i Szkolenia KSP: - Test wiedzy składa się z 40 pytań. Przy każdym z nich są cztery możliwe odpowiedzi – tylko jedna jest prawidłowa. Chcąc się przygotować do tej części warto przejrzeć Konstytucję Rzeczypospolitej oraz Ustawą o Policji, gdzie znajdziemy odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Z testu można zdobyć 40 punktów – warto więc zadbać o jak najlepsze jego rozwiązanie.

Jednym z etapów, którego obawiają się kandydaci do służby w Policji, jest rozmowa kwalifikacyjna. To ten etap, kiedy osoby przystępujące do postępowania kwalifikacyjnego, mogą zaprezentować się z jak najlepszej strony. Podczas rozmowy oceniane są umiejętności skutecznego komunikowania się innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi oraz umiejętność autoprezentacji. Jednym z bardziej oczywistych pytań, jest to, dlaczego ktoś chce wstąpić do formacji – warto wcześniej przemyśleć odpowiedz. Dzięki temu możemy zminimalizować początkowy stres, który zazwyczaj towarzyszy tego typu rozmowom. Pamiętajmy także o właściwie dobranym stroju – to on jest pierwszą wizytówką. A przede wszystkim nie denerwujmy się – zachowując spokój, mamy większe szanse na pozytywne przejście tego etapu.

Czy bez dobrej formy można zostać policjantem?

kom. Zbigniew Osiński z Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP: - Test sprawności fizycznej polega na wykonaniu przewrotów w przód i w tył, lekarską, przeniesieniu manekina, który waży 28 kg, pokonaniu płotków lekkoatletycznych, rzutach piłką lekarską 3 kg, wykonaniu skłonów tułowia z piłką lekarską 2 kg, skoku przez skrzynię gimnastyczną i bieganiu wahadłowym. Warto ćwiczyć te wszystkie elementy, szczególnie rzut piłką lekarską, bo z tym wiele osób ma problem. W ramach przygotowań dobrze jest też stosować tzw. marszobiegi ćwiczenia aerobowe. Intensywny trening powinien być połączony ze zdrowym trybem życia, w tym m.in. prawidłowym odżywianiem czy odpowiednio długim odpoczynkiem. W dniu przystąpienia do testu pamiętajmy o odpowiednim posiłku, który dostarczy energię potrzebną organizmowi, stroju, który nie będzie krępował ruchów oraz o obuwiu, które nie będzie się ślizgało po podłodze w sali gimnastycznej. Spełnienie tych wszystkich warunków powinno zagwarantować nie tylko poprawne wykonanie testu, ale przede wszystkim zmieszczenie się w czasie – maksymalnie jest to 1,41 min. Warunki do zaliczenia TSF są takie same zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Jak się przygotować do testu MultiSelect-R i do rozmowy z policyjnym psychologiem?

podkom. Małgorzata Demczuk z Wydziału Psychologów KSP: - Podobno to ten moment, którego podczas rekrutacji do służby w Policji kandydaci obawiają się najbardziej. Zupełnie niepotrzebnie! Warto wiedzieć, że ta część procedury kwalifikacyjnej przeprowadzana jest w Wydziale Psychologów Policyjnych KSP i składa się z testu komputerowego oraz z rozmowy, która dotyczy „doświadczeń, postaw oraz predyspozycji do podjęcia służby w Policji — na podstawie wyników testu komputerowego". Podczas tego etapu oceniamy więc predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawę w pracy.

Poznaj stanowisko: Policjant 
To praca dla osób, które lubią kontakt z ludźmi, są zaangażowane w to, co robią, zdeterminowane, by pomagać innym. Policjantki i policjanci mają różnorodne zadania, do których zalicza się wykrywanie i rozpoznawanie sytuacji łamania prawa i przeciwdziałanie im, ochrona zdrowia i życia obywateli, a także ochrona prywatnego mienia tychże. Każdy policjant posiada szereg uprawnień, takich jak ...
Praca Policjant