Funkcjonariusz Policji

Komenda Stołeczna Policji

Warszawa

5 dni temu

Wstąp do Policji!


Jedni marzą, by zostać w przyszłości lekarzem, strażakiem lub nauczycielem. Inni chcą wstąpić do Policji i rozwiązywać np. zagadki kryminalne. Teraz to wszystko może stać się rzeczywistością. Chcesz zostać ekspertem w laboratorium i być biegłym z zakresu daktyloskopii, mechanoskopii czy badania dokumentów? A może chciałbyś zostać w przyszłości instruktorem strzelania, policjantem ruchu drogowego, „dochodzeniówki”, „kryminalnego” lub zwalczać cyberprzestępczość? Marzy Ci się praca przewodnika psa służbowego lub w patrolu konnym? Jedna instytucja, a daje tyle różnych możliwości…

Nie zwlekaj, pozwól żyć swoim marzeniom i zostań jednym z nas.

Funkcjonariusz Policji
Miejsce pracy: Warszawa

Kandydat do służby w Policji powinien:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
 • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Oto dokumenty wymagane przy rekrutacji do pracy w Policji:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu), dowód osobisty (do wglądu),
 • Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego

 

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • złożenia kompletu dokumentów, tj. podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • testu wiedzy,
 • testu sprawności fizycznej,
 • testu psychologicznego,
 • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego określonego w przepisach
 • o ochronie informacji niejawnych.
 

Ty inwestujesz w wiedzę – my dajemy dodatkowe punkty za:

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – 8 punktów,
 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 punktów,
 • Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 7 punktów.
 

Twoje hobby i umiejętności = nasze dodatkowe punkty

 • Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 6 punktów
 • Prawo jazdy kategorii „B” - 6 punktów
 • Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
 • na poziomie biegłości B2 – 4 punkty
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
 • co najmniej na poziomie biegłości B2 – 2 punkty
 • Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
 • Prawo jazdy kategorii innej niż B – 2 punkty

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Wszystkie punkty uzyskane z poszczególnych etapów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty z tytułu posiadanego wykształcenia i preferowanych umiejętności są sumowane.
 • Maksymalna liczba punktów, z etapów punktowanych wynosi 160.
 • Kolejność na liście przyjętych do służby kandydatów ustala się w zależności od uzyskanej łącznej liczby punktów z etapów postępowania oraz posiadanego wykształcenia i umiejętności – od największej do najmniejszej.

Wszelkie informacje dotyczące naboru do służby można uzyskać w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji:


Al. Solidarności 126 w Warszawie


tel.: +48 47 723-24-30,
    +48 47 723-24-49
    +48 47 723-24-51
    +48 47 723-24-53
    +48 47 723-24-59

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej, znajdziesz na stronie internetowej www.policja.waw.pl
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
Al. Solidarności 126,
01-195 Warszawa

Poznaj

Komenda Stołeczna Policji

Praca w Policji - co musisz wiedzieć?

Dlaczego warto pracować w Policji?

Lubisz kontakt z ludźmi, jazdę samochodem lub motocyklem, interesujesz się samoobroną i sportami walki, a może jesteś zapalonym motorowodniakiem? W szeregach Policji masz możliwość połączenia wielu swoich pasji z zawodem.

Jesteśmy solidnym pracodawcą, służba w Policji to bezpieczeństwo finansowe, to także dodatkowe świadczenia socjalne obejmujące Ciebie i Twoją rodzinę.

Dołącz do nas!
Każdy dzień to nowe wyzwania w walce z przestępczością i dbanie o bezpieczeństwo innych ludzi.

Wyzwania które często wymagają dużej determinacji, a sprostanie im daje dużą satysfakcję, Ty też możesz się z nimi zmierzyć.

Garnizon Stołeczny Policji w skrócie
Komenda Stołeczna Policji
7 komend rejonowych Policji
9 komend powiatowych Policji
4 komisariaty specjalistyczne Policji
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji
Oddział Prewencji Policji
Obszar działania: około 6 tys. km2
Liczba mieszkańców: ponad 3 mln
10 tysięcy policjantów
2 tysiące pracowników cywilnych
Średnio 2,4 tysiąca interwencji dziennie
Trzy piony:
prewencyjny
kryminalny
logistyczny

Kariera w Policji — profil kandydata, dokumenty rekrutacyjne, opinie pracowników

Kandydat do służby w Policji powinien:

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
 • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Oto dokumenty wymagane przy rekrutacji do pracy w Policji:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu)
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej, znajdziesz na stronie internetowej www.policja.waw.pl
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
Al. Solidarności 126,
01-195 Warszawa
Tel. tel.: +48 47 723-24-49, +48 47 723-24-51,+48 47 723-24-52, +48 47 723-24-53, tel.: +48 47 723-24-59
Fax 22 603-60-99

Ty inwestujesz w wiedzę – my dajemy dodatkowe punkty za:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - to 8 punktów
 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - to 6 punktów
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4 punkty
 • wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 punkty

Twoje hobby i umiejętności = nasze dodatkowe punkty

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 punkty
 • uprawnienia instruktora: sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
 • uprawnienia ratownika wodnego – 2 punkty
 • uprawnienia w dziedzinie płetwonurka lub wykonywania prac podwodnych – 2 punkty
 • uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Wszystkie punkty uzyskane z poszczególnych etapów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty z tytułu posiadanego wykształcenia i preferowanych umiejętności są sumowane.
 • Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 240, przy czym z etapów postępowania może uzyskać 220 punktów a z tytułu posiadanych preferencji – 20.
 • Kolejność na liście przyjętych do służby kandydatów ustala się w zależności od uzyskanej łącznej liczby punktów - od największej do najmniejszej.

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Złożenie kompletu dokumentów.
 2. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.
 3. Test wiedzy.
 4. Test sprawności fizycznej.
 5. Test psychologiczny.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna.
 7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (komisja lekarska).
 8. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu do służby rozpoczniesz szkolenie podstawowe (stacjonarne, około 7 miesięcy) w jednym z naszych ośrodków szkoleniowych.


Policyjni eksperci radzą
Jak przejść rozmowę kwalifikacyjną do służby w Policji oraz zdać test wiedzy?

nadkom. Jadwiga Mrowca z Wydziału Kadr i Szkolenia KSP: - Test wiedzy składa się z 40 pytań. Przy każdym z nich są cztery możliwe odpowiedzi – tylko jedna jest prawidłowa. Chcąc się przygotować do tej części warto przejrzeć Konstytucję Rzeczypospolitej oraz Ustawą o Policji, gdzie znajdziemy odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Z testu można zdobyć 40 punktów – warto więc zadbać o jak najlepsze jego rozwiązanie.

Jednym z etapów, którego obawiają się kandydaci do służby w Policji, jest rozmowa kwalifikacyjna. To ten etap, kiedy osoby przystępujące do postępowania kwalifikacyjnego, mogą zaprezentować się z jak najlepszej strony. Podczas rozmowy oceniane są umiejętności skutecznego komunikowania się innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi oraz umiejętność autoprezentacji. Jednym z bardziej oczywistych pytań, jest to, dlaczego ktoś chce wstąpić do formacji – warto wcześniej przemyśleć odpowiedz. Dzięki temu możemy zminimalizować początkowy stres, który zazwyczaj towarzyszy tego typu rozmowom. Pamiętajmy także o właściwie dobranym stroju – to on jest pierwszą wizytówką. A przede wszystkim nie denerwujmy się – zachowując spokój, mamy większe szanse na pozytywne przejście tego etapu.

Czy bez dobrej formy można zostać policjantem?

kom. Zbigniew Osiński z Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP: - Test sprawności fizycznej polega na wykonaniu przewrotów w przód i w tył, lekarską, przeniesieniu manekina, który waży 28 kg, pokonaniu płotków lekkoatletycznych, rzutach piłką lekarską 3 kg, wykonaniu skłonów tułowia z piłką lekarską 2 kg, skoku przez skrzynię gimnastyczną i bieganiu wahadłowym. Warto ćwiczyć te wszystkie elementy, szczególnie rzut piłką lekarską, bo z tym wiele osób ma problem. W ramach przygotowań dobrze jest też stosować tzw. marszobiegi ćwiczenia aerobowe. Intensywny trening powinien być połączony ze zdrowym trybem życia, w tym m.in. prawidłowym odżywianiem czy odpowiednio długim odpoczynkiem. W dniu przystąpienia do testu pamiętajmy o odpowiednim posiłku, który dostarczy energię potrzebną organizmowi, stroju, który nie będzie krępował ruchów oraz o obuwiu, które nie będzie się ślizgało po podłodze w sali gimnastycznej. Spełnienie tych wszystkich warunków powinno zagwarantować nie tylko poprawne wykonanie testu, ale przede wszystkim zmieszczenie się w czasie – maksymalnie jest to 1,41 min. Warunki do zaliczenia TSF są takie same zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Jak się przygotować do testu MultiSelect-R i do rozmowy z policyjnym psychologiem?

podkom. Małgorzata Demczuk z Wydziału Psychologów KSP: - Podobno to ten moment, którego podczas rekrutacji do służby w Policji kandydaci obawiają się najbardziej. Zupełnie niepotrzebnie! Warto wiedzieć, że ta część procedury kwalifikacyjnej przeprowadzana jest w Wydziale Psychologów Policyjnych KSP i składa się z testu komputerowego oraz z rozmowy, która dotyczy „doświadczeń, postaw oraz predyspozycji do podjęcia służby w Policji — na podstawie wyników testu komputerowego". Podczas tego etapu oceniamy więc predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawę w pracy.

Poznaj stanowisko: Policjant 
To praca dla osób, które lubią kontakt z ludźmi, są zaangażowane w to, co robią, zdeterminowane, by pomagać innym. Policjantki i policjanci mają różnorodne zadania, do których zalicza się wykrywanie i rozpoznawanie sytuacji łamania prawa i przeciwdziałanie im, ochrona zdrowia i życia obywateli, a także ochrona prywatnego mienia tychże. Każdy policjant posiada szereg uprawnień, takich jak ...
Praca Policjant